افشاي يك ويدئو از محل شليك موشكهاي 107 ميليمتري به ليبرتي

به تازگي ويدئويي از داخل كشور به دست مقاومت ايران رسيده است كه پس از حمله موشكي 25خرداد (15ژوئن) به ليبرتي، توسط پليس عراق از محل شليك فيلمبرداري شده است و نخست وزيري آن را در اختيار نيروي تروريستي قدس و سفارت رژيم در بغداد قرار داده است. اين ويدئو و مكالمات آن، جزييات جديدي از اين حمله جنايتكارانه را، كه منجر به شهادت دو تن از مجاهدان و مجروح شدن 70تن از آنها شد، برملا مي‌كند:

  1.  محل شليك يك ساختمان نيمه كاره در منطقه شرطه خامسه در جنوب شرقي ليبرتي نزديك مسجد اديب الجميلي است. گزارشهاي تكميلي نشان مي‌دهد نيروي قدس از طريق عوامل عراقي‌اش اين زمين را خريداري و ساختمان مزبور را به همين منظور در آن ساخته است.
  2. پنج قبضه پرتاب موشك در محل تعبيه شده است كه هر قبضه داراي دو رديف 10تايي است. يعني هر قبضه مي‌تواند 20موشك شليك كند.
  3. قبضه ها مشابه يكديگر است و در يك كارگاه صنعتي به صورت حرفه يي و با استاندارد يكسان ساخته شده است.
  4. زوايه شليك 27 تا 30درجه است. فاصله محل شليك و زاويه شليك نشان مي‌دهد كه نيروي قدس در اين حمله از موشكهاي تقويت شده 107ميليمتري استفاده كرده است.
  5. پايه هاي قبضه‌ها جداگانه روي زمين با سيمان تثبيت شده تا لرزش نداشته باشد و قبضه ها با پيچ و مهره هاي قوي به آنها نصب و تثبيت شده است. جدا بودن قبضه ها از پايه ها، حمل و نقل آنها را بسيار ساده تر كرده است.
  6. پايه ها با فاصله تقريبي يك متر در يك امتداد و با دقت قرار گرفته اند. هنگام ساختن اين ساختمان همه چيز با دقت طراحي شده است.
  7. چون پايه ها روي زمين تثبيت شده است، امكان تغيير زاويه آن وجود ندارد. اين به خوبي نشان مي دهد كه از مدتها پيش براي اين حمله برنامه‌ريزي شده و محاسبات دقيق از قبل صورت گرفته است.
  8. آثار به‌جا مانده در پشت قبضه ها نشان مي‌دهد كه هر پنج قبضه شليك كرده اند. برخي نشانه ها در فيلم حاكي از آنست كه از هر قبضه 10موشك، جمعاً 50 موشك شليك شده است.
  9. روي ديوارهاي ساختمان نيمه كامل شعارهاي عليه سازمان مجاهدين مانند «مرگ بر مجاهدين يا زهرا» و «اي مجاهدين برويد بيرون» نوشته شده است.
  10. مزدوران نيروي قدس هيچ نگراني و عجله يي براي خروج از محل نداشته اند و پس از شليك با فرصت كافي همه الزامات از جمله كابلهاي برق و جعبه هاي آتش و ديگر الزامات شليك را با خود برده اند. آنها حتي فرصت داشته اند كه قسمتي از ديوارهاي اين ساختمان نيمه ساخته را تخريب كنند.

اين ويدئو به‌خوبي نشان مي‌دهد كه اين عمليات جنايتكارانه بدون همكاري و هماهنگي كامل دولت عراق و نيروهاي امنيتي آن امكانپذير نبوده است. اين حمله توسط عصائب الحق و تحت نظر حاج حامد از معاونان قاسم سليماني سركرده نيروي قدس اجرا شده است. از مدتي قبل يك گروه از افراد عصايب الحق در يكي از مقرات نيروي قدس در تهران مستقر شده و توجيهات و آموزشهاي لازم براي اين عمليات را دريافت كردند. با اينكه نيروهاي عصائب الحق مورد اعتماد نيروي قدس هستند، اما به خاطر اهميت حمله به ليبرتي، اطلاعات آن از اكثر افراد اين گروه نيز مخفي نگاه داشته شده بود.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

4 تير 1392(25ژوئن2013)