اقدامات ضد انسانی بر عليه زندانیان سياسی خانواده مجاهدان اشرف

201254142312769170004019678زنداني سياسي محمد بنازاده اميرخيزي مدتهاست كه از مشكلات و بيماريهاي مختلف جسمي رنج ميبرد. دژخیمان اطلاعات آخوندي در گذشته شرط انتقال به بيمارستان بيرون از زندان و پيگيري درماني ايشان را بادست بند وپابند مشخص كرده بودند،

آقاي بنازاده عليرغم وضعيت حاد جسماني اش زير با ر تحقير و توهين با دست بند و پابند، براي چك پزشكي به بيمارستان نرفت.

خانم كبري اميرخيزي، مادر دو مجاهد اشرفی كه از مدتها پيش ازناحيه چشم دچار مشكل شده بود اگر چه تشخيص پزشكان عمل جراحي بود،  ولي بدليل كارشكني و ممانعت ماموران جنايتكار اطلاعات اين عمل زماني صورت گرفت كه ديگر كار از كار گذشته بود.

عليرغم تلاش پزشكان وي با كاهش بينايي مواجه شده است . گزارشات حاكي از آنست خانم امير خيزي بدليل طي نكردن پروسه درمان زير نظر پزشك متخصص باعث عفونت چشم و تاثيرات منفي در ديد و بينايي او شده است پس از عمل جراحي تا كنون اقدامي در رابطه با بيماري اين زنداني سياسي صورت نگرفته است