اقدام فوری ـ بيانيه عفو بين الملل برای نجات جان زندانی سياسی آرش صادقی

amnestyintl.logoبازجويان از آرش صادقي خواستند در مقابل دوربين اعتراف كند با سازمان مجاهدين خلق ايران در ارتباط بوده است

عفو بين الملل با صدور يك بيانيه اقدام فوري، به توقف شكنجه و آزادي زنداني سياسي، آرش صادقي از زندانهاي ديكتاتوري آخوندي، فراخوان داد.

در بيانيه عفو آمده است: وي بدون هيچ حكمي از زمان بازداشتش در ژانويه 2012 در سلول انفرادي بسر ميبر و در معرض شكنجه و ديگر اشكال بدرفتاري قرار دارد.

عفو بين الملل اضافه كرد: آرش صادقي چند بار به خاطر شركت در تظاهراتي كه به دنبال انتخابات رياست جمهوري سال 2009 صورت گرفت، دستگير شد. در يك مصاحبه در نوامبر 2010، او از شكنجه و ديگر بدرفتاريهايي كه در زندان متحمل شده است گفتگو كرد. آرش صادقي گفت بازجويانش در زندان اوين صحبت ميكردند كه به وي اتهام محاربه بزنند و به او گفتند در مقابل دوربين “اعتراف” كند كه با سازمان مجاهدين خلق ايران و با دوستاني در خارج ايران مرتبط بوده است.

بيانيه عفو بين الملل خاطرنشان كرد: گزارشگر ويژه وضعيت حقوق بشر در ايران، در 67 مين گزارشش به اجلاس عمومي ملل متحد، مواردي را ارائه نمود كه حاكي از بازداشتهاي طولاني مدت در سلولهاي انفرادي بدون هيچ اتهام يا دسترسي به وكيل به همراه شكنجه فيزيكي و رواني در طي بازجويي است. وي نتيجه‌گيري كرد «اين تجاوزات حاصل عدم تجانس قانوني، عدم التزام مكفي به قانون، و وجود مصونيت گسترده متجاوزين و مرتكبان است».

عفو بين الملل در اين فراخوان از كليه اعضاي خود خواسته است رژيم ايران را براي آزادي و نجات جان اين زنداني سياسي فرابخوانند.