امیر کارگر: “اگر کوکتل مولوتوف ها دراید”

“كوكتل مولوتوف ها در آريد!”

ياران, دليران,

اى مردم آزاده ايران

كوكتل مولوتوف ها در آريد,كه اين باند تبهكار,

كه اين قوم بزهكار,

كه اين جمع خطا كار,

كه اين قشر به خون تشنه ى بدكار,

تنها و تنها,

با آتش و سرب پاک توان كرد از ايران.

هر راه دگر در دل اين صحنه ى پيكار

ننگ است و اسفبارختم است به بن بست و به مردار

از جانب شاه است و يا شيخ ستمكار!

امير كارگر٢٩ مى ٢٠٢٢