امیر کارگر: “فاز پایانی حیات رژیم”

هر چقدر که مبارزه رادیکال تر می شود, نقش و نام سمبل ها و رهبران و سازمان‌های انقلابی و آزادیخواه و آرم و پرچم رسم و راهشان برجسته تر و دیدنی تر می گردد.

دقیقا در همین زمان است که دیکتاتور و دشمن ضد بشری و مزدورانشان تحت نام “اتحاد” جیغ و فریاد بی طرفی در بی هویت ماندن مبارزه سر خواهند داد. آنها آگاهانه با بی سر و رهبر و سازمانده و خط دهنده خواندن مبارزه می خواهند, دوباره به روند حاکمیت استعمار و استبداد بر میهنمان یاری رسانند.

در این شرایط مبرم ترین مسئولیت عنصر انقلابی نبرد تمام عیار با دشمن اصلی و ارباب و خط دهنده این دسته از مزدوران می باشد. بنابراین جهت منحرف نشدن از نبرد اصلی نباید پشیزی به یقه پاره کردن این جماعت توجه ای داشت.

امیر کارگر