انتقاد نخست‌وزیر سوئد از وزیر امور مهاجرت

توبیاس بیلستروم وزیر مهاجرت سوید به دلیل سخنان رسوا برنگیزش در مورد مهاجرین از سوی فردریک راینفلد نخست‌وزیر سوئد بشدت مورد انتقاد قرار گرفت.

توبیاس بیلستروم، روز دوشنبه در یک مصاحبه با روزنامه داگنزنیهتر دو رسوائی را به وجود اورد. او ابتدا گفت که مهاجرین بدون مدارک شناسائی، نباید وارد دبیرستان شوند. حقی که دولت سوئد از اول ماه جولای به اجرا خواهد دراورد.  وی سپس در نظر دیگری در مورد سیاست پناهندگی در کشور گفتە بود آنان کە پناهندگان غیرقانونی را پنهان می‌کنند سوئدیهای بلوند چشم آبی نیستند بلکە خارجیان خودشان هستند.

راینفلد گفت این یک سخن بسیار نابەجاست و او بە خاطرش عذرخواهی کردە و خوب است کە این کار را کردە است.  راینفلد همچنین گفت توبیاس بیلستروم از سال ٢٠٠۶ وزیر مهاجرت بودە و اغلب نشان دادە کە دارای توان رعایت توازن و دیدگاە انسانی ست کە دولت و حزب مودرات خود در این موارد دارند. اما او اخیرا چندین بار این توازن را شکستە و این دیدگاە را نادیدە گرفتە.

من بە وضوح بە او گفتەام کە اگر بخواهد اعتماد بە خود را دوبارە جلب کند باید گرایش انسانی سیاست ما را همچنان حفظ کند. او برای کسب دوبارەی این اعتماد، تلاش کند.  نخست‌وزیر در مورد بقای او در پست وزارت، تاکنون پاسخ روشنی ندادە و آن را منوط بە کسب مجدد اعتماد و اطمینان کردە کە لازمەاش، کار مداوم و سخت است.