اولین عقب نشینی رژیم: مذاکره مستقیم با امریکا احتمالا در قطر

به نظر میرسد رٰژیم فهمیده است که هر طور شده باید برجام را با عقب نشینی های گام به گام احیا کند و گرنه سرنگونی زودتر انجام میشود. بعد از نشست بورل در تهران با سران رژیم و هشدار وزارت خارجه فرانسه به رژیم. که از فرصت استفاده کنید به نظر میرسد که رژیم مجبور به دیدار با امریکا شده است.

شبکه الجزیره اعلام کرد که کشور قطر بیشترین شانس میزبانی از مذاکرات احیای توافق هسته ای را دارد. قطر هم شانس بیشتر و هم تمام امکانات لازم برای میزبانی از مذاکرات احیای توافق هسته ای را دارد.

رژیم در مطبوعات خودش قمپزه های الکی منتشر میکند که ذلت و خواری خود را پنهان کند و مدعی شده است که هیچ عقب نشینی نمیکنیم و غیره اما بر همه دنیا اشکار است که زبان جدیدت و ایستادگی تنها راه به زانو دراوردن این رژیم دیکتاتور است.