ايران: ريحانه جباري، دانشجو و طراح 26ساله اعدام شد

مريم رجوي: اعدام ريحانه، نشانه ديگري از توحش رژيم آخوندي و آن روي سكه جنايت ضد بشري آخوندها در اسيدپاشيدن بر روي زنان و دختران بيگناه ايراني است
خانم مريم رجوي اعدام جنايتكارانه ريحانه جباري، دانشجو و طراح دكوراسيون 26ساله را نشانه ديگري از توحش و زن ستيزي رژيم آخوندي توصيف كرد. وي گفت اين اقدام سبعانه آن روي سكه جنايت ضد بشري آخوندها در اسيدپاشيدن بر روي زنان و دختران بيگناه ايراني است. خانم رجوي گفت: اعدام ريحانه جباري در روزي كه مردم شهرهاي مختلف كشور براي اعتراض عليه توحش اسيدپاشيدن بر زنان و دختران بيدفاع ايراني، فراخوان داده اند، در هراس از گسترش اعتراضات و به منظور تشديد جو ارعاب در جامعه صورت مي گيرد. وي از عموم مردم به ويژه زنان و جوانان خواست به جنبش ملي دفاع از زنان ايراني بپيوندند. رژيم پوسيده ولايت فقيه در محاصره بحرانهاي داخلي و خارجي بيهوده تلاش مي كند با اين جنايات فجيع و با ايجاد جو رعب و وحشت، از انفجار خشم مردم جلوگيري كند.
رجوي از عموم مراجع بين المللي مدافع حقوق بشر و حقوق زنان خواست اعدام اين دختر جوان دانشجو را قويا محكوم نمايند و اقدامات سريع و لازم الاجرا عليه رژيم آخوندي براي توقف اعدام و شكنجه و كشتار در ايران اتخاذ نمايند.
سحرگاه شنبه 3 آبان، ريحانه جباري، دانشجو و طراح دكوراسيون بعد از هفت سال و نيم اسارت در چنگ دژخيمان رژيم آخوندي در زندان گوهردشت كرج به دار آويخته شد. وي شب پيش از آن از زندان قرچك ورامين كه شكنجه گاهي قرون وسطايي است، به بند قرنطينه گوهردشت منتقل شده بود. اين جنايت به اصرار سركردگان وزارت اطلاعات و روياروي فراخوانهاي مكرر ارگانهاي بين المللي و فعالان حقوق بشري و حقوق زنان صورت گرفت. مقاومت ايران بارها براي نجات اين دختر جوان فراخوان داده و كمپينهايي را براي نجات وي برگزار كرد.
ريحانه جباري، درسن 19سالگي بعد از آن كه با سلاح سرد در مقابل يك مأمور اطلاعات به دفاع از خود پرداخت، زنداني شد. اين مأمور اطلاعات در يك طرح فريبكارانه قصد تعرض به ريحانه را داشت كه او به ناچار به دفاع از خود برخاست. اين درگيري به قتل اين عامل اطلاعاتي رژيم منجر شد. دژخيمان رژيم آخوندي براي وادار كردن ريحانه به اعترافات اجباري او را تحت شكنجه هاي وحشيانه قرار دادند.
رژيم زن ستيز آخوندي تلاش دارد با اعدام زناني كه در مقابل سركوبگريها و رذالتهاي عوامل رژيم سر خم نكرده اند، از همه زنان و جوانان زهر چشم بگيرد و جو ارعاب را در جامعه شدت بخشد.
دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
3 آبان 1393 (25 اكتبر 2014)