اگر دوست دارید شلوار زاپ دار بپوشید، باید بدانید که این برای خانه است و مالیات انرا هم باید بدهید

دبیر ستاد نهی از منکر رژیم در استان خراسان رضوی گفت :: ممکن است یکی بگوید من دوست دارم در خانه شلوار زاپ دار بپوشم . ایرادی ندارد اما ابتدا مالیات آن را بپردازد و همچنین برای فروشنده آن لباس مشخص باشد که این لباس مخصوص استفاده در منزل است .