ایران ازانقلاب مشروطه تا انقلاب دمکراتیک نوین

افسانه اسکویی 

جنبش مشروطیت که برای محدود کردن اختیارات پادشاه درنظام سلطنتی ایران ونهادینه سازی حقوق اساسی مانند آزادی فردی ،عدالت قضایی وحاکمیت قانون آغازشده بود، به دگرگونی نظام سیاسی قاجارازپادشاهی مطلقه به پادشاهی مشروطه منجرشد.

جنبش مشروطه خواهی که در۱۲۸۴ آغازشد پس از۴ سال پایان یافت . قانون اساسی که می خواست مشروطه پارلمانی سکولارباشد دردرگیری با مشروعه خواهان  واصل نوری اسلامی شد و تا ۱۳۵۷ نیز همان قانون اساسی که حاکی ازپیوند شاه وشیخ درقوانین است، ادامه داشت .

طی قرن ها وسالیان متاسفانه ایران با تاخت وتازبیگانگان وکشورهای استعماری و بی لیاقتی پادشاهان کوچکتروویران ترشده است. کوروش کبیرتنها پادشاه شایسته ایران زمین بوده است.

در صد سال اخیرباهراعتراض واعتصاب مردم برای خواست های به حقشان کشورهای استعماری ازجمله آمریکا وانگلیس سعی کرده اند که جانشینانی ازجمله شاه وملا رابرموج اعتراضات مردم بنشانند.

همه آرزوهای مردم ایران برای آزادی پس ازجنبش مشروطه خواهی توسط کشورهای استعماری به دفعات مکرر پوچ شدند.

استعمار درکودتاهای مختلف ازجمله ۱۲۹۹، ۱۳۳۲، ۱۳۵۷مانع رسیدن مردم ایران به آزادی شد. در۴۴ سال اخیراعتراضات درفاصله های نزدیک ترازهم رخ داده است. 

دراین ۴۴ سال با حمایت کشورهای استعماری نیروهای انقلابی درایران سرکوب شدند و حتی رژیم دست به قتل عام بیش از ۳۳۷۰۰ زندانی سیاسی درسال ۱۳۶۷زد که بیش از۹۰ درصد آنان ازمجاهدین خلق بوده اند.

رژیم ایران در یک سال گذشته ازمجاهدین وکانونهای شورشی شاکی است و اعتراضات و اعتصابات مردم رابه مجاهدین خلق ربط می دهد ومجاهدین رادشمن اصلی خود می داند. 

استعمارسعی کرد با بچه شاه سابق وافرادی ازدرون رژیم ایران ،ائتلافی برای موج سواری این بارنیزفراهم کند.

به مقرمجاهدین خلق درآلبانی حمله شد ویک نفرازمجاهدین کشته وبیش ازصد نفرمصدوم شدند.

تروریست دیپلمات بمبگذاررژیم ایران اسدالله اسدی با فردعادی ازتبعه بلژیک معامله شد ودرنظراست که دژخیم حمید نوری ازقاتلان قتل عام ۶۷ وجنایت علیه بشریت ازسوئد با نماینده سوئدی اتحادیه

 اروپا ! که برای گردش به ایران رفته بود!، معامله شود و”قرآن سوزی های ساختگی” افراد رژیم ملایان ایران درسوئد بیشترنمایش همکاری استعماروارتجاع به اجرا گذاشتند.

کمک های غیبی استعماری- ارتجاعی همچنان ادامه دارد . ایران برای سالگرد قیامی که مهسا یا ”ژینا امینی” نام گرفته است آماده انقلاب دمکراتیک نوین است . این انقلاب دمکراتیک درحقیقت ثمره خون شهدای صد سال اخیرایران زمین می باشد.انقلابی که نه تنها خاورمیانه را تحت تاثیرقرارمی دهد بلکه ازجنگ اوکراین وروسیه ویا آمریکا وروسیه تاثیرمی گیرد.

درادامه قیام سالگرد ژینا امینی یا مردم ایران به آزادی برای همیشه می رسند یا ایران را درادامه سلطنت مطلقه و وفاشیسم مذهبی وحمایت های استعماری برای همیشه ازنقشه جهان محومی کند.