ایران: روزانه دو اعدام  در ۳۰ روز گذشته

رژیم ایران با ۲۰ اعدام جدید در سه روز گذشته به موج اعدام های خود ادامه می دهد.

رژیم در ۲۶ مهرماه ۱۰ زندانی را در یک اعدام دسته جمعی در زندان قزلحصار اعدام کرد. رژیم در همان روز یک زندانی از قومیت بلوچ ایرانی را نیز در زندان مرکزی زاهدان اعدام کرد. مقتول تنها با نام خانوادگی خدابخش شناسایی شد.

شش زندانی در ۲۵ مهرماه در چندین زندان ایران اعدام شدند. طبق اطلاعات رسیده به اتحادانجمن ها برای ایران آزاد قربانیان را به شرح زیر شناسایی می کند.

یاسر گلزاردیان و سجاد مرادی در زندان مرکزی کرمانشاه اعدام شدند.

نادر کرمی در زندان مرکزی گرگان اعدام شد.

علی برزنگ چمن (از قومیت ایرانی بلوچ) و ناظم آبایی در زندان مرکزی اصفهان اعدام شدند. زندانی به نام کتابی در زندان مرکزی رشت.

 طبق اطلاعات ارائه شده به اتحادانجمن ها برای ایران آزاد، سایر قربانیان بین ۲۲ تا ۲۳مهر اعدام شدند.

رژیم به اعتراضات مردمی با اعدام پاسخ می دهد

رژیم و به اصطلاح قوه قضاییه آن در ۳۰ روز گذشته ۶۹ اعدام انجام داده اند، یعنی روزانه  بیش از دو اعدام .

هدف افزایش اعدام ها ایجاد فضای ترس در جامعه ایران است، در حالی که رژیم نتوانسته خیزش مردمی فزاینده برای تغییر را از طریق سرکوب خودکاهش دهد.

عفو بین الملل اشاره کرده است که رژیم از مجازات اعدام به عنوان ابزاری سیاسی برای سرکوب و خاموش کردن نارضایتی مردم استفاده می کند.

سوئد و اتحادیه اروپا باید وارد عمل شوند

اتحاد انجمن ها برای ایران آزاد افزایش اعدام ها در ایران را محکوم می کند که روزانه رکوردهای جدیدی را می شکند و از مبارزه مردم ایران برای آزادی و قیام برای تغییر حمایت می کند. 

Mynttorget،

۷اکتبر: ایرانیان سوئدی، هواداران شورای ملی مقاومت ایران (NCRI)، از قیام مردمی و مبارزه برای یک جمهوری دموکراتیک در ایران حمایت می کنند.

اتحاد انجمن ها برای ایران آزاد همچنین از سوئد و اتحادیه اروپا می خواهد که اقدامات فوری برای توقف این اعدام ها انجام دهند.همچنین با اقدام در زمینه های بین المللی و در سازمان ملل، یک تیم تحقیقاتی مستقل و بین المللی به ایران برای بازرسی از زندان های رژیم و ملاقات با زندانیان سیاسی و معترضان بازداشت شده به ایران اعزام کند.

همچنین سوئد و اتحادیه اروپا باید ادامه روابط دیپلماتیک با رژیم تهران را مشروط به آزادی فوری تمامی زندانیان سیاسی، معترضان بازداشت شده و شهروندان خارجی کنند.