ایران: زندان های طولانی مدت برای هواداران اپوزیسیون دموکراتیک، مجاهدین خلق ایران 

رژیم ایران در حال افزایش آزارواذیت هواداران اپوزیسیون دموکراتیک ایران، مجاهدین خلق و بستگان آنها در ایران است.به اصطلاح، ”قوه قضاییه” رژیم اخیراً سه هوادار مجاهدین خلق و مجاهدین خلق را مجموعاً به ۳۵ سال زندان محکوم کرده است.

فروغ تقی پور، مرضیه فارسی و زهرا صفایی، تصویر از کمیته زنان شورای ملی مقاومت

ایمان افشاری،قاضی بدنام رژیم، فروغ تقی پور، مرضیه فارسی و زهرا صفایی را به ترتیب به ۱۵ سال و ۵ سال حبس محکوم کرد. براساس اطلاعات ارائه شده به اتحادانجمن ها برای ایران آزاد،هرسه نفراززمان بازداشت درزندان وحشتناک اوین نگهداری می شوند.

ارغوان فلاحی و نسیم غلامی سیمیاری، تصویر از کمیته زنان شورای ملی مقاومت

سه زندانی سیاسی دیگر که با اپوزیسیون دموکراتیک ارتباط داشتند، از آبان ماه ۱۴۰۱ بدون حکم در بند زنان زندان اوین به سر می‌برند. ارغوان فلاحی، پروین میراسان و نسیم غلامی سیمیاری آینده نامشخصی دارند.

سرکوب فزاینده هواداران و نزدیکان مجاهدین خلق و مجاهدین خلق درایران با هدف سرکوب مخالفان دموکراتیک در داخل است. رژیم همچنین امیدواراست که این سرکوب ها مردم وبه ویژه نسل جوان را بترساندو باعث شود که ازکانون های شورشی که رهبری خیزش مردمی را رهبری می کنند، حمایت نکنند و به آنها نپیوندند.

جنبش مقاومت ایران خواهان اقدام بین المللی است

شورای ملی مقاومت که شامل مجاهدین خلق است، در آخرهفته در بیانیه‌ای خواستارافزایش اقدامات بین‌المللی برای نجات جان زندانیان سیاسی شد.

  شورای ملی مقاومت از سازمان ملل متحد وسازمان های حقوق بشر خواست تا برای آزادی زندانیان سیاسی، به ویژه زنان زندانی سیاسی، اقدام فوری انجام دهند. شورای ملی مقاومت از سازمان ملل خواست تا یک گروه تحقیقاتی را برای بازدید اززندان های رژیم وملاقات با زندانیان سیاسی به ایران بفرستد.

فروغ تقی پور به ۱۵ سال زندان محکوم شد

فروغ تقی پور ۲۹ ساله و دارای مدرک حسابداری، برای دومین بار در تاریخ ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ در تهران بازداشت شد. اواولین بار در اسفند ۱۳۹۸ به همراه مادرش نسرین جباریانها به اتهام تبانی با اپوزیسیون دموکراتیک ایران و تبلیغ علیه نظام بازداشت شد.آنها تا بهمن ۱۴۰۱ در زندان بودند.

عمو و دوعمه او از شهدای مجاهدین خلق هستند که توسط رژیم در دهه ۱۳۶۰ کشته شدند. پدر و خواهر او نیز اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران هستند وامروز در اشرف ۳ در آلبانی، محل سکونت اپوزیسیون ایرانی زندگی می کنند.

مرضیه فارسی به ۱۵ سال زندان محکوم شد

مرضیه فارسی ۵۸ ساله و مادر دو فرزند نیز ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ در تهران بازداشت شد.او ازسرطان رنج می برد و پیش از این سه سال زندان را سپری کرده است. برادراو یکی از ۳۰۰۰۰ زندانی سیاسی است که درقتل عام ۱۳۶۷ توسط رژیم اعدام شد. برادرودو خواهردیگر او از اعضای اپوزیسیون دموکراتیک ایران هستند و امروز در اشرف ۳ زندگی می کنند.

زهرا صفایی به پنج سال زندان محکوم شد

زهرا صفایی، ۶۰ ساله و مادر دو فرزند، در سه نوبت جداگانه به دلیل حمایت از مجاهدین خلق در زندان بوده است. او اولین محکومیت خود را در دهه ۱۳۶۰ گذراند، آنزمان هشت سال را در زندان گذراند.

او برای بار دوم به همراه دخترش پرستومعینی در فروردین ۱۳۹۹ بازداشت شد و دراسفند ۱۴۰۱ آزاد شدند.

پدرش حاج حسنعلی صفایی ازتجار سرشناس بازارتهران واززندانیان سیاسی دوران شاه بود. رژیم اورا در سال ۱۳۶۰ به دلیل حمایت از مجاهدین خلق اعدام کرد. پسر وی مسعود معینی نیز به سه سال حبس تعزیری محکوم شده و در حال حاضر در زندان اوین محبوس است.

ارغوان فلاحی، پروین میراسان و نسیم غلامی سیمیاری آینده نامعلومی دارند

نیروهای امنیتی رژیم آنها را به همراه پدروبرادرارغوان فلاحی در ۱۳ آبان ۱۴۰۱ در جریان اعتراضات در شهر اصفهان در مرکز ایران دستگیرکردند. ارغوان فلاحی به «تبلیغ علیه نظام»، «جنایت علیه امنیت ملی» و «عضویت در گروه‌های مخالف» متهم است.