ایران ما و ایران آنها؛ این فاصله را چه چیزی پر می‌کند؟

ایران از ما بهتران، یا ایران ما «بدتران»؟

وضعیت فاجعه‌ بار اقتصادی و اجتماعی در ایران با آمار و ارقامی که ساخته می‌شود، تفاوت زمین تا آسمان دارد. حاکمان از کشوری سخن می‌گویند که قانون گل و بلبل بر آن حاکم است. اما کشوری که مردم آن را لمس می‌کنند، به سرزمینی سوخته شباهت دارد.

آمارسازی می‌شود. ارقام مهندسی می‌شوند. هر گاه به نفع باشد یا اقتضاء ایجاب کند، دستاوردسازی‌هاست که صفحات تلویزیون و رسانه‌ها را پر می‌کنند. در مواردی که وضعیت وخیم باشد کلا آماری ارائه نمی‌شود. یا به ترتیبی اعلام می‌شود که گویی مقصران از کره‌ ای دیگر بر ایران پا گذاشته‌اند.

بیشتردرلینک زیربخوانید:

https://iranfreedom.net/ایران-ما-و-ایران-آنها؛-این-فاصله-را-چه/