ایرج جنتی عطایی – رد این خون آشوبه تا کی و کجا ما را می برد؟

 

shahidایرج جنتی عطایی با گذاشتن این عکس از شهدای اشرفی در فیس بوک این شعر را نوشته اند:
 
رد این خون آشوبه تا کی و کجا ما را می برد؟

تو چه کردی با
– ما
پسران
– در مقتل
پدران
– در محبس
مادران
ماتمیانِ دخترانشان
– در خون ،
تو چه کردی با خاک ؟

هر چه باغستان
– گورستان
هر چه خانه
– ویرانه
هر چه میدان
– زندان .

دستت از خون شهیدان سرخ است .

ایرج جنتی عطایی