اینهم ترانه نسل جوان شجاع ایران و پاسخ به جلادان رژیم “طناب دار”

تقدیم به همه خانواده هایی. که فرزندانشان با طناب دار جاودانه شدند. ترانه زیبایی از توماج به نام “طناب دار”

قسم به طناب دار طناب دار

میگیرمت تو ا غوشم من با افتخار

میبینیم همدیگر رو باز اونور دیوار