بازداشت کشیش روبرت آسریان از رهبران کلیسای جماعت ربانی در تهران

 رژیم پا به گور آخوندی با نزدیک شدن نمایش انتخابات و شقه مرگبار در رأس حکومت آخوندی، اعمال فشار و سرکوب هموطنان مسیحی را نیز شدت بخشیده است.

روز سه شنبه ۳۱ اردیبهشت، عوامل اطلاعات آخوندی، کشیش روبرت آسریان، از رهبران کلیسای جماعت ربانی در تهران را بازداشت و به محل نامعلومی منتقل کردند. این کلیسا نیز توسط مزدوران مزبور تعطیل شد.

در همین حال دژخیمان زندان گوهردشت از رسیدگی درمانی به کشیش زندانی بهنام ایرانی که در شرایط حاد جسمی به‌سر می‌برد، خودداری می کنند. دژخیمان همچنین با جمع آوری تلویزیونهای داخل بندها و یورش مستمر به سلولها زندانیان را مورد اذیت و آزار قرار می‌دهند.

در زندان اوین در تهران نیز کشیش سعید عابدینی ۳۶ساله، که ماه گذشته به دنبال وخامت حالش به بیمارستان منتقل شده بود، بدون کمترین رسیدگی درمانی به بند ۳۵۰ اوین برگردانده شد. او در مهرماه۹۱ به خاطر تشکیل کلیسای خانگی دستگیر و به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» به هشت سال حبس تعزیری محکوم شد.

در شیراز، مسیحیان زندانی در زندان عادل آباد از بیماریها و شرایط نامساعد زندان رنج می‌برند. وحید حکانی یکی از زندانیان مسیحی به خاطر خونریزی دستگاه گوارشی به عمل جراحی فوری نیاز دارد، اما دژخیمان زندان و قضاییه آخوندی در استان فارس از رسیدگی درمانی به وی خودداری می کنند. وحیدحکانی و سه مسیحی دیگر در بهمن ماه ۱۳۹۰ به همراه تعدادی دیگر از مسیحیان دستگیر و با اتهام شرکت در جلسات خانگی، تبلیغ و ترویج مسیحیت، ارتباط با سازمانهای مسیحی در خارج از کشور، تبلیغ علیه نظام و برهم زدن امنیت ملی روانه زندان شده‌اند.

مقاومت ایران عموم مراجع بین‌المللی، مدافعان حقوق بشر به ویژه گزارشگر آزادی دین و عقیده و گزارشگر ویژه نقض حقوق بشر در ایران را به محکوم کردن دستگیری و شکنجه رهبران مسیحی و پیروان ادیان مختلف فرا‌می‌خواند و خواستار اقدام فوری شورای امنیت ملل متحد برای متوقف کردن این اقدامهای جنایتکارانه است.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

اول خرداد۱۳۹۲ (۲۲مه۲۰۱۳)