بازداشت 10 نفر از کارگران فولاد مبارکه در آستانه روز کارگر

روز دوشنبه ماموران سرکوبگر رژیم آخوندی به محوطه فولاد مبارکه اصفهان وارد شده و بعد از آن 10 نفر از کارگران شاغل در فولاد مبارکه را با خود بردند.

اين بازداشت ها بعد از آن صورت گرفت که زمزمه هاي يک تجمع بسيار بزرگ از کارگران مجتمع فولاد در روز کارگر شنيده ميشد.

لازم به ذکر است عليرغم درآمد بسيار بالاي صنعت فولاد، بسياري از کارگران اين صنعت در مبارکه با مشکلات عديده مواجه هستند. بعنوان مثال بخشي از شرکت هاي پيمانکاري حاضر در مجتمع بيش از 5 ماه به پرسنل خود حقوق پرداخت نکرده اند و يا آنکه کمترين مزاياي پيش بيني شده در قانون کار به کارگران پرداخت نميشود. مشکل ديگر کارگران فولاد مبارکه ، قرارداد هاي سفيدي است که کارفرما از کارگران گرفته و توسط اين قراردادها کارگران را چون برده بکار ميگيرند.

يک فعاليت زير زميني از مدت ها پيش براي هماهنگي بين کارگران و برگزاري اين تجمع شکل گرفته است و عليرغم بازداشت افراد ليدر، کارگران اميدوارند روز چهارشنبه طي يک حرکت خود جوش کارگري اين تجمع برگزار شود.