بازديد تيم سازمان ملل از اشرف و مشاهده پيکرهای شهيدان

ashrafun1خبرگزاريهای فرانسه و آسوشيتدپرس گزارش کردند که امروز يک تيم سازمان ملل برای بازديد از وضعيت و مشاهده پيکر شهيدان به اشرف رفت. آسوشيتدپرس خاطرنشان کرده است ديدار از اشرف با اين هدف مشخص صورت گرفته است که چند نفر و چگونه در روز يکشنبه کشته شدند. زيرا سازمان مجاهدين خلق ايران ديروز اعلام کرد که بيش از 50نفر در خشونتهايی که نيروهای امنيتی عراقی مرتکب شده اند کشته شده اند در حالی که دولت عراق ادعا کرده بود که تعداد کمتری کشته شده اند. و توضيحات ضد و نقيضی ارائه کرده بود از قبيل اين که گويا اين يک درگيری درون گروهی بوده است.

ashrafun2همزمان خبرگزاری فرانسه گزارش کرد در حالی که مقامهای عراقی از اساس وقوع حمله را تکذيب می کنند تيم سازمان ملل وارد اشرف شد تا به اين دعاوی ضد و نقيض رسيدگی کند. سازمان مجاهدين خلق روز يکشنبه اعلام کرد که نيروهای عراقی 52نفر از اعضايش را در اشرف را کشته و اموال آنها را آتش زدند.

مقامهای عراقی ادعا کرده بودند که ابتدا اشرف مورد حمله خمپاره يی واقع شده و ساکنان عصبانی بودند که حمله کرده و سربازان عراقی را کشته و مجروح کرده اند. اما سازمان مجاهدين قوياً می گويد که اين يک سناريو سازی محض است و آنچه واقع شده يک طرح قتل عام مشابه قتل عام زندانيان سياسی در ايران است و به همين خاطر اعضای اين سازمان از روز گذشته در ليبرتی و شماری ديگری از پايتختهای جهان دست به اعتصاب غذا زده اند.

در اين ميان به گزارش خبرگزاری فرانسه نوری مالکی برای دست شستن از مسئوليت قتل عام و حادثه يی که در آن منابع عراقی نيز انفجارها و درگيريها گزارش کرده بودند اعلام کرد که يک هيأت تحقيق برای بررسی آنچه در اشرف واقع شده است به راه انداخته است. به قرار اطلاع تيم سازمان ملل امروز به رياست نماينده کنونی دبيرکل و رئيس يونامی پيکر 52شهيد را در اشرف از نزديک ديدند که بسياری از آنها ابتدا دستگير و گروگان گرفته شده و سپس با تير خلاص از جانب نيروهای ويژه نوری مالکی اعدام شده بودند.

نماينده دبيرکل از ساکنان اشرف خواست با انتقال پيکر 52شهيد به بيمارستانهای عراقی برای تکميل تحقيقات با کالبد شکافی موافقت کنند. مجاهدان اشرف از آنجا که نگهداری پيکرهای شهيدان در گرمای 48درجه امکانپذير نبود با عکسبرداری و فيلمبرداری از يکايک شهيدان و تحويل آنها به نماينده حقوق بشر سازمان ملل در عراق موافقت کردند.