بخوانید و بخندید! عوامل موساد و مجاهدین در حمله سایبری به شهرداری تهران دست داشتند!!!!

مهدی چمران، رئیس شورای فرمایشی شهر تهران، با اشاره به حمله سایبری به سامانه‌های شهرداری تهران مدعی شد: با برنامه‌ریزی مفصلی از سوی موساد و مجاهدین با همکاری یکدیگر صورت گرفت و تمام افراد ضدانقلاب که علیه رژيم و حکومت اخوندی قد علم کرده‌اند، این اقدام را انجام دادند و در ایام سالگرد مرگ دجال که اهمیت خاص و زیادی دارد، حمله سایبری را برنامه‌ریزی کردند. انتخاب