بدستور خامنه ای، سانسور متون کتابهای درسی برای سال اینده

یوسف نوری وزیر اموزش پرورش اخوندها گفت در شورای معاونان وزارت آموزش و پرورش رژیم مصوب شد که متون همه کتاب‌های درسی بازنگری شود. 

 تغییرات محتوایی در کتاب‌های همه پایه‌های تحصیلی انجام خواهد شد.

نوری تاکید کرد: طبق دستور خامنه ای مطالب غیرکاربردی در کتاب‌های درسی که برای دانش آموزان منفعتی ندارند از کتاب‌های درسی حذف خواهند شد.

نوری یادآور شد: کتاب‌های تحصیلی سال آینده چاپ شده اند و ما امکان تغییر این کتاب‌ها برای امسال را نداریم.