برملا شدن گوشه ای دیگر از غارت بیت المال توسط رهبر رژیم

در ادامه تهاجمات عليه باند ولایت فقیه رژیم، رفسنجانی ولی فقیه و باندش را به عنوان یک جریان افراطی به شدت مورد حمله قرار داد و گوشه ای از فساد آنها را برملا کرد.

رفسنجانی طی یک مصاحبه که در روزنامه دولتی ايران منتشر شده، فاش کرد: رئيس گمرک چيزهايی از گمرگ نقل کرد که من نمی توانستم روی صندلی بنشينم و بلند می شدم. از بس فساد بود.

وی گفت: در مورد گمرگ چيزهايی گفتند که ارقام فساد 300 تا 400ميلياردی است. فرض کنيد يکدفعه چند صد اتومبيل به قشم می آمد و با يک دستور از قشم و بدون گمرگ آزاد می شد. بعد هم به گونه ای برای آنها پلاک می گرفتند و کارهايشان را می کردند. با يک دستور از طرف فلانی، کشتی کشتی واردات می آوردند و کشتی کشتی صادرات می بردند. نمونه هايش را شما داريد می بينيد که چه اتفاقاتی افتاد. به کجا نگاه کنيم که سالم مانده باشد؟ وقتی عقايد افراطی شد، اين گونه می شود و هيچ چيز به منطق و قانون راه ندارد.