برنامه‌ريزی مالكی جنایتکار برای استرداد سريع هفت گروگان اشرفی

shora

قتل عام و اعدام دستجمعي در اشرف- شماره 54

هفت گروگان در زنداني در نزديكي فرودگاه بغداد نگهداري مي‌شوند

و مالكي براي استرداد سريع آنها برنامه‌ريزي مي‌كند

فراخوان به آمريكا براي آزادي گروگانها، اگرآنها استرداد شوند مسئوليت به عهده دولت آمريكاست

بر اساس آخرين گزارشهاي دريافتي از درون رژيم آخوندي هفت گروگان اشرفي شامل 6زن، همچنان در بغداد و در نزديكي فرودگاه توسط نيروهاي تحت امر مالكي نگهداري مي‌شوند.آنها در حال اعتصاب غذا به سر مي برند.

گروگانها هر كدام در اتاقهاي جداگانه و دور از بقيه زندانيان هستند و به كسي اجازه نمي‌دهند به محل آنها وارد شود.

نيروهاي مالكي تدابير امنيتي شديدي در مورد محل نگهداري گروگانها به كار مي برند و تلاش مي‌كنند هيچ كس از وجود آنها مطلع نشود. به هيچكس اجازه عكس گرفتن از محل اين زندان و بردن تلفن موبايل به محل نمي‌دهند. مالكي در صدد است كه اين هفت گروگان را در روزهاي آينده به فاشيسم ديني حاكم بر ايران مسترد كند.

گفته مي‌شود پس از افشاگريهاي گسترده مقاومت درباره حضور گروگانها در بغداد، مالكي به عنوان يك طرح آلترناتيو يك گروه از بازجويان را مأمور كرده تا از اين گروگانها به خاطر شركت «در تروريسم و قتل و كمك به تروريسم» با زجويي كنند و براي آنها پرونده سازي نمايند.

حال كه هيچ ترديدي در مورد نگهداري هفت گروگان در بغداد و توسط نيروهاي مالكي وجود ندارد و با توجه به اين كه تمامي آنها افراد حفاظت شده تحت كنوانسيون چهارم ژنو هستند و آمريكا به طور رسم و مكتوب و جداگانه مسئوليت حفاظت آنها را تا تعيين تكليف نهايي پذيرفته است، مقاومت ايران خواستار دخالت سريع رئيس جمهور و وزيرخارجه آمريكا براي آزادي بلادرنگ اين گروگانهاست و تأكيد مي‌كند كه در صورت استرداد اين افردا، مسئوليت كامل به عهده دولت آمريكا است.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

29شهريور 1392 (20سپتامبر2013)