برنامه ده ماده ای خانم مریم رجوی برای ایران فردا

مریم رجوی، پاریس 2 تیر 1392

مریم رجوی، پاریس 2 تیر 1392

۱. از نظر ما آرای مردم تنها ملاک سنجش است و بر همین اساس خواهان یک حکومت جمهوری مبتنی بر آرای مردم هستیم.

ما خواهان یک نظام کثرتگرا و آزادی احزاب و اجتماعات هستیم. به کلیه آزادیهای فردی احترام می‌گذاریم. و بر آزادی کامل رسانه ها و دسترسی بیقید و شرط همگان به فضای مجازی تأکید داریم.
۲. ما در ایران آزاد شده فردا، از لغو حکم اعدام دفاع می‌کنیم و نسبت به آن متعهدیم.
۳. مقاومت ایران جدایی دین و دولت را برقرار خواهد کرد، هرگونه تبعیض در مورد پیروان کلیه ادیان و مذاهب ممنوع خواهد بود.
۴. ما به برابری کامل زنان و مردان در کلیه حقوق سیاسی و اجتماعی و مشارکت برابر زنان در رهبری سیاسی معتقدیم. هر گونه اشکال تبعیض علیه زنان ملغی خواهد شد، و آنان از حق انتخاب آزادانه پوشش برخوردار خواهند بود.
۵ـ ما مدافع برابری کامل همه ملیتهای کشورمان هستیم و زبان و فرهنگ هموطنانمان را، از هر ملیتی که هستند، در زمره سرمایههای انسانی تمام مردم این کشور میدانیم که باید در ایران فردا گسترش و ترویج پیدا کنند.
۶. ما خواهان ایجاد یک نظام قضایی مدرن مبتنی بر احترام به اصل برائت، حق دفاع، حق دادخواهی، حق برخورداری از محاکمه علنی و استقلال کامل قضات هستیم. قانون شریعت آخوندی در ایران فردا جایی نخواهد داشت.
۷. ما متعهد به «بیانیه جهانی حقوق‌بشر» و میثاقها و کنوانسیونهای بین‌المللی ازجمله، «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی»، «کنوانسیون علیه شکنجه» و «کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» می‌باشیم.
۸. ما مالکیت شخصی، سرمایه‌گذاری خصوصی و بازار آزاد را به‌رسمیت می‌شناسیم. و این اصل را پیشاروی خود داریم که چه در اشتغال و چه در کسب و کار تمام مردم ایران باید از فرصتهای برابر برخوردار باشند.
۹. سیاست خارجی ما مبتنی بر همزیستی مسالمت‌آمیز، صلح و همکاریهای بین‌المللی و منطقه‌یی و احترام به منشور ملل متحد خواهد بود.
۱۰. ما خواستار آنیم که ایران آزاد فردا یک کشور غیراتمی و عاری از سلاحهای کشتار جمعی باشد.