برهانی از قتل عام خانواده اش سخن می گوید

خدیجه برهانی زندانی سیاسی سابق و عضو کنونی مقاومت ایران در کنفرانس جهانی دادخواهی که در پاریس برگزار شده بود، یکی از سخنرانان بود. البته او پیامش را به صورت ویدئوی به این کنفرانس رسانده بود. او از جمله رزمندگانی است که ۶ تن از برادرانش توسط خمینی قتل عام شدند. 

پدر  و مادر پیر و دردمندش زیر فشارهای عصبی و روانی و شکنجه مستمر دستگاه سرکوب خمینی فوت کردند و او تنها بازمانده یک خانواده بزرگ در قزوین است.

داستان خدیجه برهانی را اینجا بخوانیم 

https://fa.iranfreedom.org /خمینی-چگونه-تمام-خانوادهام-را-قتل-عام

ایران آزادی خمینی چگونه تمام خانواده‌ام را قتل عام کرد! – ایران آزادی

خدیجه برهانی از کشتار بیرحمانه خانواده‌اش توسط خمینی سخن می‌گوید من خدیجه برهانی هستم . ما یک خانواده مذهبی در شهر قزوین بودیم. پدرم سید ابوالقاسم برهانی از