برو دنبال اون گردن کلفتها و غارتگران + فیلم

این زن شجاع یک تنه جلوی نیروی انتظامی که برای جمع کردن تجمع اعتراضی دستفروشان و کارگران آمده می‌ایستد و می‌گوید بروید دنبال اون گردن‌گلفت ها و دزدهایی که مملکت ما رو غارت کردند آخر هم یک فحش به خامنه‌ای می‌دهد.