بمناسبت عاشورا، داستان نبرد عادلانه و بی امان در برابر ولایت فقیه یزدی و دیکتاتورهای دوران

در روز عاشورا نباید ساکت نشست.باید با هر چه در توان داریم این رو یداد را زنده نگه داریم. داستان عاشورا و پیام ان، فقط یک رویداد مذهبی و یا تاریخی نیست. درسی برای هر انسانی که میخواهد ازاد زندگی کند و خود را وارت و مسئول نگهداری ارزشهای انسانی و ازادی و دمکراتیک میداند.

پس هر کجا که ملتی تصمیم میگیرد که با ظالمان و ستمگران بجنگند، هر جا که مردمی قیام میکنند تا حکومت جلادان و خونریزان را افشا و سرنگون کنند انجا قیام حسینی جاری است. قیامی که تا رسیدن به جامعه ای عاری از ظلم و ستم در تاریخ بشریت ادامه خواهد داشت و با پیروزی نسل انسان بر اهریمن دیکتاتوری و ظلم به پیش خواهد رفت.

در قیام حسین هیج مانعی برای قیام و جنگیدن با ولایت فقیه یزدی وجود ندارد. نه امکانات و نه تعداد و نه تعادل قوا در این قیام فقط یک چیز ارزش دارد و باید بخاطر ان از همه چیز دست شد و برایش جنگید. بله ازادی و تن ندادن به خفت و خواری و تسلیم نشدن در برابر زورگویی و دیتکاتوری است. انچه که اصالت دارد ، جنگیدن با ظلم و ستم و ولایت فقیه یزدی است.

حسین پیشاپیش نتیجه جنگ هر چه باشد را پذیرفته است زیرا ایمان به پیروزی ارزشهای انسانی و ارمانی خود دارد و میداند که این پیروزی در تاریخ بشریت به ثبت خواهد رسید و هر کجا که انسان ازداده ای باشد در برابر ظلم و ستمگری، راه او را پیش خواهد گرفت.

بله اینجاست که زینب کبری وقتی که یزید زمان، سرهای بریده و. خون چکان اقوام و عزیزانش را در ملا عام دور و بر او قرار میدهد تا شاید روحیه او را بشکند و بقول خودش حفت و. خواری را به انها نشان دهد، زینب فریاد میزند، من که بجز شکوه و عظمت و زیبایی چیزی نمیبینم. جمله ای که مسیر تکامل تاریخ بشریت را نشان خواهد داد و جاودان خواهد ماند.

بقول برادر مجاهد، مسعود رجوی: “مشغلی خاموش ناپذیر که در پرتو سنت پایدار ان در دوران ما، نه شاه و نه شیخ از خرمن اتش ان، جان سالم به در نبرده و نخواهند برد.”

وقتی که دشمن شما را بین ذلت و تسلیم و یا کشته شدن، قرار میدهد، هر انسان ازاده ای راه حسین را ادامه خواهد داد و فریاد میزند. “هیهات منه الذله”

بله پیام حسین ستیز با حاکم مستبد و ظالم و نپذیرفتن ولایت فقیه یزدی و خامنه ای است. این پیام نیز همین امروز تا سرنگونی این رژیم در ایران ما طنین انداز است و هر انسان ازاده ای را به ان فرا میخواند و پیشاپیش نتیجه و پیروزی ان دیر یا زود روشن خواهد شد