به بهانه ی فیلم مستندی با عنوان ”کودکان اشرف”

صدرالدین تام

مطلبی از فیلمساز آزاده درتبعید با نقدی برفیلم به اصصلاح ”مستند”و عنوان ”کودکان اشرف” است . این فیلم پرازتحریف و دروغ هایی است که هیچ انسان آزاده ای آن را نمی خرد. مطلب رادر لینک زیر بخوانید:

https://short-url.uk/yHPe