مهدی رضوی – به یاد شهیدان بزرگوار اخیر لیبرتی

mehdiRazaviبه یاد شهیدان بزرگوار اخیر لیبرتی, سرداران بزرگ خلق “نقاشان” و “صداقتی”. تقدیم به روح “پاک” آنان.

شجره طیبه” و خناسان “خبیثه

نقاشان” چيره دست وادي فدا

در پيچ و تاب خلق شگفت حماسه ها

اينك به رنگ لاله

صلاي “صداقتي

نقشي بديع به قامت ايستادگي فزود

گل واژگان سرخ سر افراز سرو قد

در دادگاه شقاوت به شهادت شتافتند.

اي نابكار دست “خبيث” تباه كار

گر تيشه هايتان به شاخه و سربرگ و گل رسيد

اين” طيبه شجر

اصل” و بنش امن و در “خفاست

اين بيشه ريشه اش

چنگ به اعماق هستي است

جولان هر مگس

وز وز و “پژواك” پوچي است

بيچاره آن “مگس” كه “عرصه عنقا” طلب كند.

سيمرغ و تاب رفتن و هفت خوان فتح و رزم

افشاگران مدعيان زبون و پست

رسواگر واماندگان از “طريق” و راه

بطلان و شاخص برگشت و “ارتجاع“…..

مهدی رضوی- تیر ماه نود و دو