بيانيه اسماعيل خويی شاعر مبارز در واکنش به شبيخون زدنِ پاسداران به شهرِ اشرف

khoi«به آگاهی همگان رسيده است که دسته ای از مزدوران و آدمکشانِ سپاهِ جنايت پيشه ی پاسدارانِ فرمانفرمايی آخوندی، ديروز، به شهرِ مجاهد ساخته ی اشرف شبيخون زده اند و گروهی از هموطنان سازمان مجاهدينِ بی جنگ افزار را، غافلگيرانه، به دام افکنده و، دست بسته، اعدام کرده اند.

من برای تک تکِ خانواده های هم ميهنانِ مجاهدم، که اينچنين بی پناهانه و بی گناهانه در خون خويش می تپند، بردباری و شکيبايی آرزو می کنم…»