بيانيه حزب سبزهاي ايران در مورد استعفاي آقايان قصيم و روحاني از شوراي ملي مقاومت

انتشار متن استعفاي دو تن از اعضاي محترم و باسابقه شوراي ملي مقاومت در رسانه هاي فارسي زبان، باعث تاسف و شگفتي ما شد. اين استعفا در شرايطي انجام گرفت که از دو ماه پيش تاکنون، چند تن از جداشدگان سازمان مجاهدين، با انتشار نامه سرگشاده، مقاله و بيانيه، مجاهدين را به قتل اعضاي خود، سرکوب ناراضيان، نگاه داري اجباري اعضاي خود در اشرف و ليبرتي و دهها جرم ديگر متهم کرده بودند. حزب سبزهاي ايران به هر دليلي طرح اينگونه مطالب که از اساس و بنيان نادرست است را تنها در جهت منافع رژيم حاکم بر ايران ارزيابي مي کند.

آقايان دکتر قصيم و محمد رضا روحاني در متن استغفا، با برشمردن انتقادات خود به شوراي مقاومت و بويژه مجاهدين در برابر اتهامات نادرستي که به مجاهدين در اين ايام زده ميشود موضعي نگرفته اند که مي تواند از سوي طراحان اينگونه اتهامات به مثابه تاييد محسوب شود. شگفتي اينجاست که آقايان روحاني و قصيم بارها و بارها در گذشته در مصاحبه ها و نوشته هاي خود، اين اتهامات را سخيف، دروغ و رژيم ساخته معرفي ميکردند.

گذشته برآن، متن استعفاي نامبردگان اتهامات جديدي مثل دخالت فعال مجاهدين در سوريه را نيز القاء ميکند که اين اتهام نيز بدون پايه و تکرار دروغهاي وابستگان رژيم در خارج از کشور است، آنهم در زمانيکه گزارشات مشکوک و رژيم ساخته پيدا شدن جسد دو تن از مجاهدين در کنار اجساد نيروهاي القائده، مي تواند دست رژيم را در ساختن سناريوهاي مماشات پسند هر چه بيشتر باز کند.

برخي از انتقادات آقايان قصيم و روحاني قابل درک است. اما اين گونه استعفا آنهم در زمانيکه کارزار گستره اي براي حذف شورا و مجاهدين از صحنه و درهم شکستن ساکنان ليبرتي و ارسال آنان به ايران در جريان است، نادرست و غيرقابل دفاع است. با احترام به تصميم شخصي اعضاي مستعفي شورا، بايد گفت که راه تشويق براي انبساط جنبش و ايجاد جبهه همبستگي، حرکت به سوي انقباض و تکروي نيست.

در حاليکه رژيم در بدترين شرايط داخلي و بين المللي خود قرار دارد، حمايت از سازمان مجاهدين خلق ايران به عنوان يک نيروي جدي، سازمانيافته و پيکار جو در برابر تماميت جمهوري اسلامي از وظايف هر فرد و جريان آزاديخواه است. حمايت از مجاهدين نيز به معناي چشم پوشي از انتقادات نبوده و نيست.

حزب سبزهاي ايران

۱۶ خرداد ۱۳۹۲