بيانيه کميته بين المللی در جستجوی عدالت و گواهی ۱۸تن از شخصيتهای اروپايی و آمريکايی

بيانيه کميته بين المللی در جستجوی عدالت دربرگيرنده 4000پارلمانتر در اروپا و آمريکا – رفتار مارتين کوبلر نماينده ملل متحد در عراق – بروکسل-
27 مه 2013529228758690953312013

برخلاف سهل انگاری در رواندا، سربرنيتسا و سريلانکا که سهل انگاری يا ترس باعث به وجود آمدن فاجعه شد، مارتين کوبلر در عراق وارد يک تبانی آشکار با عاملان قتل عام و سرکوب و محاصره عليه ساکنان اشرف و ليبرتی شده است.

ما مصرانه از رئيس جمهور اوباما، وزير جان کری و دبيرکل ملل متحد بان کی مون می خواهيم کوبلر را از پرونده اشرف و ليبرتی برکنار کنند و مسئوليت اين دو کمپ را به کميساريای پناهندگان
واگذار کنند.

ساکنان برای برخورداری از حفاظت و امنيت نسبی بايد بلادرنگ به اشرف برگردانده شوند

دکتر آلخو ويدال کوآدراس، نايب رئيس پارلمان اروپا و رئيس کميته بين المللی در جستجوی عدالت و 17تن از پارلمانترهای اروپا، حقوقدانان و مقامات پيشين اروپا و آمريکا که همگی طی سالهای 1382 تا 1387 از اشرف بازديد کرده واز آن تاريخ ببعد موضوع اشرف و ليبرتی را از نزديک دنبال کرده اند، طی بيانيه يی اعلام کردند:
ما امضا کنندگان اين بيانيه در سالهای 2003 تا 2008 هنگامی که حفاظت ساکنان اشرف برعهده نيروهای ايالات متحده بود، از اين کمپ ديدن کرده ايم و در موارد متعدد و به طور کامل برای چند روز با
ساکنان صحبت کرده ايم. ما همچنين از نزديک وضعيت کمپ ليبرتی را طی هجده ماه گذشته دنبال کرده ايم و در بررسی موضع نماينده ويژه سازمان ملل متحد مارتين کوبلر، که رياست هيأت همياری سازمان ملل در عراق (يونامی) را به عهده دارد، به اين نتيجه تلخ رسيديم که هدف واقعی کوبلر بستن کمپ اشرف به هر قيمت و از بين بردن سازمان مجاهدين خلق ايران، اپوزيسيون اصلی رژيم توتاليتر حاکم بر ايران است.

در جلسه استماع کنگره آمريکا، آقای طاهر بومدرا مقام ارشد پيشين سازمان ملل متحد در عراق، تحت سوگند فاش کرد که تصميمات يونامی در اشرف در نخست وزيری عراق و سفارت حکومت ايران اتخاذ می شود.
بنا  به گزارشهای رسانه های بين المللی، تنها در پايان سال 2011 و آغاز سال 2012، کوبلر پنج بار با حسن دانايی فر، سفير رژيم ايران در عراق و از فرماندهان کاملاً شناخته شده نيروی قدس، ملاقات و در
مورد اشرف رايزنی کرده است.
پس از اين جلسات، کوبلر در يک بی خانمانسازی اجباری ساكنان اشرف را از مقر 26ساله شان به زندان ليبرتی منتقل کرد. او به ساکنان وعده داد که ليبرتی از استانداردهای بشردوستانه برخوردار است و آنها در ليبرتی امنيت خواهند داشت و به سرعت به کشورهای سوم منتقل خواهند شد. متأسفانه به زودی ثابت شد که اين ادعاها دروغ محض بودند.

در جلسات و مصاحبه های مختلف، کوبلر ادعا کرده بود که نيمی از ساکنان پس از انتقال آنها به ليبرتی به ايران باز خواهند گشت. هنگامی که اين اتفاق نيفتاد، او سياست آزار و اذيت ساکنان را پيش گرفت. با استفاده از
کارکنان خود به عنوان ناظران يونامی، فشار را بر ساکنان دو چندان کرده و متأسفانه ناظرانی که در اصل برای حفاظت حقوق ساکنان استخدام شده بودند، به عنوان همدستان زندانبانان مورد استفاده قرار گرفتند تا ساکنان را شکنجه روانی دهند. يکی از آنها به نام مسعود دورانی که همراه او از افغانستان به عراق آمده است، رتبه و سابقه اداری اين شخص نشان می دهد که وی واجد شرايط اشتغال در چنين سمتی نيست. برخی از اقدامات مأموران ويژه آقای کوبلر به شرح زير است:
رله نمودن پيامها از طرف مأموران امنيتی ايران به ساکنان باعث شکايات گسترده ساکنان گرديد. ما در اين رابطه به دبيرکل سازمان ملل نامه نوشتيم.
توهين به ساکنان و انجام اعمال تحريک آميز و تحريک افراد به منظور به وجود آوردن درگيری. نماينده ساکنان در نامه يی به دبيرکل سازمان ملل در تاريخ 15مارس 2013 نوشت: ”ساکنان ليبرتی… به منظور
جلوگيری از هر نوع تحريک عمدی، ديگر با اين شخص (دورانی) صحبت نخواهند کرد“.
ورود مکرر و بی جا به اتاق استراحت بيماران، که غير از شکنجه روانی هيچ توضيح ديگری نمی تواند داشته باشد.

تشويق ساکنان به دست کشيدن از مخالفت با رژيم ايران و ترک صفوف سازمان مجاهدين خلق و بازگشت به ايران يا تشويق به رفتن به هتلها يی در بغداد که تحت کنترل وزارت اطلاعات رژيم ايران هستند.
گرفتن عکس و فيلم از مکانهای خصوصی و زندگی ساکنان بدون رضايت آنها.
اتهامات نادرست و ايجاد پرونده عليه ساکنان.

کوبلر به طور هفتگی به نمايندگان ساکنان نامه نوشته و رو نوشت آن را به شخصيتهای متعدد آمريکايی و اروپايی و سازمان ملل متحد ارسال می کند. وی در اين نامه ها ادعا می کند که ناظران وی قادر به ديدار از نقاط مختلف کمپ و صحبت خصوصی با افراد نيستند و علاوه بر آن مورد تحقير و تحريم ساکنان قرار گرفته اند. او در نامه خود ادعا می کند که در مورد نقض حقوق ساکنان توسط سازمان مجاهدين خلق و يا رهبری کمپ نگران است!
آشنايی ما با ساکنان ليبرتی، مکالمات تلفنی با آنها و مطالعه گزارش روزانه ليبرتی از يکسو، و رفتار مکرر آقای کوبلر از سوی ديگر، ما را به اين نتيجه می رساند که به احتمال قوی او نه تنها مجری اهداف سازمان ملل متحد نيست، بلکه به بازيچه دست مقامات و رژيمهايی که قصد از بين بردن ساکنان را دارند تبديل شده است.

با توجه به موارد فوق، ما بر موارد زير تأکيد داريم:

1. با تأييد محتوای نامه رئيس کميته در جستجوی عدالت به وزير امور خارجه ايالات متحده در 3 مه 2013، ما موارد زير را تصريح می کنيم:
”ساکنان ليبرتی با تخصصهای سياسی قابل توجه و سالها تجربه در مبارزه عليه رژيم ملاها، ارزشمندترين بخش از جامعه ايران هستند و تنها هدفشان اين است که ميهن خود را آزاد کنند و اين طبيعی است که آنها به هرقيمتی انحلال يا نابود کردن سازمان خود را نپذيرند.
در هر شرايطی، آنها نيروی قابل اعتمادی هستند که می توانند در حرکت ايران به سوی دموکراسی و ثبات، جلوگيری از افراط گرايی و جنگ داخلی، عاملی تعيين کننده باشند. اين همان عنصری است که فقدان آن در جهان عرب منجر به انحراف بهار عربی از ريشه دموکراتيک آن شده است. هيچ جايگزينی برای شورای ملی مقاومت ايران که ريشه های خود را از مبارزه مردم ايران برای آزادی در اوايل قرن بيستم به دست آورده، وجود ندارد“.
2. اقدامات انجام شده توسط آقای کوبلر و کارکنان وی درليبرتی جنايتکارانه هستند و بايد در يک دادگاه ذيصلاح مورد بررسی قرار گيرد به طوری که اين گونه جنايات، در ليبرتی، اشرف و يا هر جای ديگر تحت نام سازمان ملل متحد تکرار نشود. با توجه به شناخت ما از مجاهدين خلق، ساکنان اشرف و ليبرتی، اقدامات کوبلر، و وضعيت حکومتهای عراق و ايران، ما آماده ايم تا در مقابل هر دادگاه بين المللی شهادت بدهيم.
3. تمام شواهد نشان می دهد که يک تفاوت واقعی بين اعمال مارتين کوبلر، و ديگر اشتباهات سازمان ملل در جاهايی مانند رواندا، سربرنيتسا و سريلانکا وجود دارد. معمولاً در چنين مواردی، سهل انگاری يا ترس يک مقام ارشد سازمان ملل به وقوع اين فاجعه هايی کمک کرده است، اما عملکرد کوبلر در رابطه با ساکنان
اشرف، بسا فراتر از ترس يا سهل انگاری، يک تبانی آشکار با عاملان قتل عام و سرکوب و محاصره است.
4. دولت ايالات متحده نقش مهمی در موضوع اشرف و ليبرتی دارد. اين دولت تسليحات ساکنان اشرف را در سال 2003 تحويل گرفت و در مقابل آنان را به عنوان افراد حفاظت شده تحت کنوانسيون چهارم ژنو در ژوئيه سال 2004 به رسميت شناخت و در سال 2009 با نقض اين کنوانسيون مسئوليت حفاظت آنها را به دست نيروهای عراقی سپرد. در طول يک و نيم سال گذشته، دولت ايالات متحده، از طريق بالاترين مقامات آن، حمايت خود را برای ايمنی و امنيت ساکنان ليبرتی اعلام کرده و خواهان جابه جايی ساکنان از اشرف به ليبرتی شده است. بر اين اساس، دولت ايالات متحده مسئوليت بيشتری نسبت به قبل در برابر ساکنان به عهده دارد.
5. ما مصرانه از رئيس جمهور اوباما، وزير امور خارجه آمريکا جان کری، دبيرکل ملل متحد بان کی مون، کميسر عالی پناهندگان آنتونيو گوترز و کميسر عالی حقوق بشر ناوی پيلای، می خواهيم که:
اولاً مارتين کوبلر را از پرونده اشرف و ليبرتی برکنار کنند و مسئوليت اين دوکمپ را در سازمان ملل متحد به کميساريای عالی پناهندگان سازمان ملل واگذار کنند.
ثانيا ساکنان بايد بلافاصله برای برخورداری از حفاظت و امنيت نسبی به اشرف برگردانده شوند تا همگی از آنجا به کشورهای ثالث منتقل شوند.
ثالثاً ما خواهان هيأت تحقيق بين المللی برای بازنگری در اقدامات مارتين کوبلر و کارکنان وی عليه ساکنان اشرف و ليبرتی هستيم. تحقيقات آنها بايد در اختيار عموم قرار بگيرد.

امضا کنندگان:
آلخو ويدال کوآدراس، نايب رئيس پارلمان اروپا، رئيس کميته بين المللی در جستجوی عدالت
ريموند تانتر، عضو سابق شورای امنيت ملی آمريکا
ايو بونه، رئيس پيشين سازمان اطلاعات فرانسه
تونه کلام، نماينده پارلمان اروپا- استونی
مورتن هوگلوند، نماينده پارلمان نروژ، رئيس بخش امور خارجی حزب ترقيخواه
پائولو کازاکا، نماينده پارلمان اروپا (1999-2009) – پرتغال
آندره بری، نماينده پارلمان اروپا (1999-2009) – آلمان
موگنز کامره، نماينده پارلمان اروپا (1999-2009)، دانمارک
لارش ريسه، نماينده پيشين پارلمان نروژ
سناتور مارکو پردوکا، دبير پيشين کميسيون ويژه حقوق بشر سنای ايتاليا
فرانسوا سر، مدير اجرايی کميته بين المللی حقوق دانان در دفاع از اشرف
کنت لوييس، وکيل، رئيس اداره حقوقی لوييس در سوئد
ويدار روگلاند، وکيل، رئيس اداره حقوقی روگلاند در نروژ
ژيل پاروئل، رئيس پيشين کانون وکلای استان والدواز فرانسه
سينه ريسه، وکيل، نروژ
آنتونيو استانگو، دبيرکل کميته هلسينکی برای حقوق بشر در ايتاليا
يوليا واسيليوا، عضو هيأت رئيسه، انجمن حقوق بشری به قابيل دست نزنيد
جيانکارلو بوزلی، معاون پيشين شهردار کونئو در ايتاليا، شهر خواهر اشرف.