بيانيه کميسر عالی پناهندگان ملل متحد – ساکنان اشرف و روند پرونده ها و راه حلها

این مطلب برگرفته از سایت مجاهدین خلق است.

unchr

آنتونيو گوترز

به دنبال دومين حمله کشنده موشکی به ليبرتی در 15ژوئن (25خرداد1392)، کميساريای عالی پناهندگان ملل متحد نگرانی ادامه يابنده و عميق خود را نسبت به سلامتی و امنيت ساکنان در اين مکان موقت عبور ابراز داشته است.
کميساريای عالی نياز فوری برای بالابردن حفاظت فيزيکی را تکرار کرده و از دولت عراق خواسته است هر کاری را که در توان دارد برای تضمين امنيت ساکنان انجام دهد.
تعدادی از ساکنان به خاطر امنيت شان در پی دو حمله به کمپ تصميم گرفته اند به مصاحبه های برنامه ريزی شده توسط کميساريا نروند. اما بر اساس يادداشت تفاهم بين سازمان ملل و دولت عراق به تاريخ 25دسامبر 2011 در مورد وضعيت ساکنان اشرف، کميساريا درخواستهای ساکنانی را که داوطلبانه منتقل شده و درگير پروسه کميساريا هستند کماکان به جريان می اندازد.
ساکنان کمپ که درخواستهای حفاظت بين المللی خود را ارائه داده اند، به طور رسمی پناهجويان تحت حفاظت قانون بين المللی هستند.
در فقدان يک سيستم ملّی بررسی و قضاوت در عراق، کميساريا اين درخواستها را به صورت انفرادی در يک رويه مقتضی بررسی می کند. مصاحبه های انفرادی در يک محل بی طرف و به طور کاملاً محرمانه صورت می گيرد.
انتقال پرونده هايی که نياز آنها به حفاظت بين المللی تعيين تکليف شده است، به دولتها در حال انجام است.
ساکنان تا زمان انتقالشان به خارج از عراق، آن طور که در يادداشت تفاهم مذکور آمده است، روند خود را در ليبرتی به عنوان يک مکان موقت ترانزيت، طی می کنند.

قانون بين الملل ايجاب می کند که پناهجويان از حفاظت بنيادين امنيت و بهبود وضعيت زندگی برخوردار باشند. اين شامل حفاظت از هر گونه اخراج يا بازگشت به مرزهای سرزمينی است که در آن، جان يا آزادی آنها در معرض تهديد باشد (اصل نان رفولمان)
اين همچنين رفتار با آنها طبق استانداردهای بنيادين انسان دوستانه را ايجاب می کند.
مسئوليت مقدماتی برای اطمينان از احترام به اين استانداردها به عهده دولت عراق است.
آزادی تردد سزاوارترين وضعيت برای ليبرتی است.
کميساريا همراه با دولت عراق، يونامی و طرفهای ذيربط ديگر، از جمله و مهمتر از همه جامعه بين المللی، متعهد به پيدا کردن راه حلهای مسالمت آميز برای اين مسأله ديرپا، باقی می ماند.
کميساريای عالی پناهندگان ملل متحد و يونامی به تلاشهای مشترکشان برای پيدا کردن راه حلها، از جمله فرصتهای انتقال برای ساکنانی که می خواهند عراق را ترک کنند، ادامه می دهند.
تا امروز 135تن از ساکنان به کشورهای ديگر رفته اند.

کميساريای عالی پناهندگان ملل متحد