بیانیه جمعی از زندانیان سیاسی در مورد معرکه هسته ای و حقوق ملت ایران

زندانیان سیاسی زندان گوهر دشت کرج با صدور بیانیه ای توافق احتمالی هسته ای را «فاقد اعتبار قانوني براي مردم ايران» اعلام کردند.

متن کامل بيانيه بدین شرح است: معركه هسته اي بين ماموران رژيم غير دمكراتيك و سركوبگر حاكم بر ايران، با دولت هاي غربي بالا گرفته است.
دولت هاي غربي به رياست دولت آمريكا در تلاش هستند با رژيم ضد بشري حاكم بر ايران معامله اي به تعبير خودشان ” خوب ” انجام بدهند تا منافع آنها تامين شود و رژيم ايران نيز راضي باشد و در برابر ملت ايران سر افكنده نباشند! آنها به دنبال امنيت و منافع خود در منطقه اند و اينها به دنبال تداوم حكومت غير قانوني و تجاوزگري منطقه اي هستند،اما در ميان اين معركه ي بزرگ كه مي توان آن را” اُم المعارك” نيز ناميد اين ملت ايران و حقوق بشر و حقوق اساسي شهروندان است كه نه ديده مي شود، نه حضور دارد و نه نماينده اي واقعي دارد. برخي البته از آن سو به صورت باسمه اي سخن از حقوق بشر در مذاكرات براي معامله و توافق به ميان مي آورند. اما چه كسي است كه نداند، اين حرفها صرفا ژست تبليغاتي است، حتي رسانه هاي فارسي زبان دول آمريكا و انگليس اجازه ندارند خارج از مسير سياست هاي رسمي دول خود كه بنا را بر معامله با رژيم سركوبگر حاكم بر ايران و لابي گري جناح هاي قدرت حاكم گذاشته اند، حرفي بزنند. همه انديشه ها، عملكردها و برنامه ها بر پايه ي منافع ملي دول غرب است، البته از اين جهت كه موجب بيرون آمدن بخشي از مردم ايران از توهم جانبداري غربي ها از حقوق بشر و دمكراسي در ايران و جهان مي شود، بسيار سودمند است، اما از نظر آگاهان سياسي شرم آور است. اما طي مذاكرات پريزدنت اوباما و دستياران او براي انجام معامله خوب و پر سود با رژيم غير مردمي حاكم بر ايران، هر روز بر تعداد اعدامها در ايران اضافه مي شود، آزادي بيان، مذهبي، آزادي زنان و روزنامه نگاران بيش از پيش محدود و تشكل هاي صنفي، مدني و سياسي به شدت سركوب مي شوند، حق انتخاب و دخالت در سرنوشت از مردم ايران بيش از پيش سلب شده است و رژيم حتي به نمايندگان گزينش شده استصوابي خودش اجازه ي حرف زدن نميدهد و آنها را كتك مي زند، ممنوع التصوير مي كند و يا با تهديد و ارعاب وادار به سكوت مي كند.قوه قضائيه ي غير مستقل و سياسي پيشتاز اين سركوب است.
.
رژيم حاكم مردم ايران را به گروگان پرونده ماجراجويانه هسته اي در آورده و فقر و فساد و بيكاري را به آنها تحميل كرده است. كارگران، پرستاران، معلمان، بازنشستگان و مزدبگيران حتي امكان پرداخت هزينه ي روزانه خود را ندارند، و اين در حالي است كه روز و شب به توليد اسلحه هاي مخرب مي پردازند، مانور نظامي پر هزينه برگزار مي كنند ، دلارهاي حاصل از درآمد نفت و گاز را در برنامه هاي تجاوزگرانه در منطقه ،روز هوا مي كند و به جاي آن جنازه هاي جوانان قرباني شده كشور را وارد مي كنند. آري سهم مردم ايران از مذاكرات و معاملات غرب با دولت غير قانوني حاكم بر ايران، فقر و سركوب و بيكاري مداوم است. به همين دليل خارج از معاملات غرب با روحانيون حاكم بر ايران و قطع نظر از اينكه دو طرف به معامله اي نان و آب دار برسند يا نرسند، جنبش دمكراسي خواهي ملت ايران به پيشتازي گروههاي متشكل و سازمانيافته، از جوانان، كارگران، معلمان، زنان، دانشجويان ، حاميان محيط زيست و ساير طبقات اجتماعي به مبارزه ي حق طلبانه خود ادامه مي دهند، اين راهي است كه ادامه دارد.
.
از ديدگاه ما معامله اي كه نمايندگان واقعي ملت ايران در آن حضور نداشته و حقوق بشر در آن هيچ جايگاهي ندارد، صرفا معامله بين پريزیدنت اوباما و مامورين خامنه اي است و در نتيجه فاقد اعتبار قانوني براي مردم ايران است.
.
منافع واقعي مردم ايران زماني تامين مي شود كه خواسته هاي به حق طبقات گوناگون اجتماعي از طريق ساختاري كاملا آزاد و دمكراتيك تامين گرد.
.
خالد حرداني، حشمت الله طبرزدي، افشين حيرتيان، شاهرخ زماني، علي مشهدي كاظم، رضا اكبري منفرد ، سعيد ماسوري، صالح كهندل، عليرضا فراهاني، ايرج حاتمي، فريد آزموده، اسدالله هادي، سعيد شيرزاد، سهيل بابادي، علي معزي، شاهين ذوقي تبار، ابوالقاسم فولادوند، مجيد اسدي، ميثاق يزدان نژاد، پيروز منصوري، امير اميرقلي.

زندان گوهر دشت كرج 21 اسفند 1393