اطلاعیه مطبوعاتی – ایران به سوی یک انقلاب دموکراتیک نوین پیش می رود

امروز چهل و چهارمین سالگرد انقلاب دموکراتیک مردم ایران در سال ۱۹۷۹ است. اما رویای آزادی و دموکراسی در ایران زمانی که روحانیت با خیانت به اعتماد مردم و تحمیل یک استبداد دینی واپس گرایانه، انقلاب دموکراتیک را دزدید، درهم شکست.

با این حال، روحانیت با وجود ۴۴ سال سرکوب، تروریسم و ده ها هزار اعدام، نتوانسته است مبارزه آزادی مردمی و رویای دموکراسی را درهم بشکند.

مردم ایران و به ویژه زنان و نسل جوان، همواره با ابراز نارضایتی، اعتراض و نافرمانی مدنی، روحانیت را به چالش کشیده اند.

خیزش مردمی که در ایران جریان دارد، اوج این مبارزه برای آزادی است. این گواه بر یک انقلاب قریب الوقوع جدید است.

این اعتراضات و شعارهای سراسری که امروز در خیابان‌های ایران شنیده می‌شود به وضوح نشان می‌دهد که مردم برای تغییر رژیم دموکراتیک تلاش می‌کنند و هم استبداد مذهبی روحانیت و هم دیکتاتوری شاه را نفی می‌کنند.

تاریخ مصرف روحانیت در ایران به پایان رسیده است و هرگز ضعیف تر از امروز نبوده است.

مردم ایران یک آلترناتیو دموکراتیک در شورای ملی مقاومت ایران و برنامه ده ماده ای شورای ملی مقاومت ایران برای ایران آینده دارند. آنها آنچه را که برای ایجاد یک جمهوری آزاد، دموکراتیک و سکولار در ایران لازم است، دارند.

سوئد و اتحادیه اروپا باید این واقعیت را بشناسند، سیاست مماشات شرم آور خود را در قبال رژیم تهران کنار بگذارند و به جای آن  از مردم ایران و اپوزیسیون سازمان یافته آنها برای ایرانی آزاد و دموکراتیک حمایت کنند.

اتحادانجمنهابرایایرانآزادسالگرد انقلاب دموکراتیک مردم ایران علیه دیکتاتوری شاه را جشن می گیرد و با شرکت در تظاهرات بزرگ در پاریس در روز یکشنبه ۱۲ فوریه، مبارزه آزادی مردمی را همراه با ایرانیان از سراسر اتحادیه اروپا به رسمیت می شناسد.