بیانیه مطبوعاتی

انجمن های متحد برای یک ایران آزاد در کنار مردم ایران در جشن هلاکت رئیسی ایستاده است

انجمن های متحد برای ایران آزاد امروز در کنار مردم شجاع ایران که هلاکت ابراهیم رئیسی را جشن می گیرند، می ایستند و به آنها تبریک می گویند.ما همچنین در کنار بازماندگان و مادران و خانواده‌های قربانیان او هستیم که خواستار عدالت بودند و رئیسی را به دلیل دست داشتن در جنایات رژیم علیه بشریت محکوم کردند.

بهترین کار این بود که رئیسی به همراه سایر مسئولین قتل عام ۳۰۰۰۰ زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷ و کشتار بیش از ۲۰۰۰ معترض در ارتباط با قیام های مردمی در سال های ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ کیفرخواست و محاکمه شوند.

مرگ رئیسی جنگ قدرت درونی روحانیت را تشدید می کند. مبارزه برای عدالت و یک جمهوری دموکراتیک ادامه دارد. رهبران رژیم و مقامات مسئول جنایات مستند علیه بشریت در ایران محاکمه خواهند شد.