بیش از 50 نفر در انفجارهای امروز بغداد کشته شدند

خبرگزاری رویترز،امروز، دوشنبه 7 مرداد، به نقل از منابع پزشکی و پلیس عراق گزارش داد که در جریان یک سری انفجار در بغداد بیش از 50 نفر کشته و بیش از 200 نفر زخمی شدند.

بر اساس این گزارش حد اقل 11 خودروی بمبگذاری شده در9 محله مختلف بغداد منفجر شد ه است.

رویترز گزارش میدهد که 7 عدد از این انفجارها در مناطق عمداتا شیعه نشین بغداد به بوقوع پیوسته است و بمب دیکری در محمودیه منفجر شده است.

رویترز همچنین میافزادی  که انفجار دو بمب در کوث در حنوب بعداد حد اقل 5 نفر کشته و 35 نفر زخمی شدند.