تائید افشاگری مقاومت از سوی وزارت خارجه امریکا در جابه جائی در مرکز اتمی ایران

يک کارشناس ارشد وزارت خارجه آمريکا جابه جايی در يکی از مراکز اتمی رژيم  را تأیيد کرد. این کارشناس تأکيد کرد عکسهای ماهواره يی تخليه يک مرکز اتمی رژيم را نشان می دهند.دن وايت در يک گفتگوی راديويی گفت: تصوير ماهواره يی از يکی از مراکز که کانون توجه جهانی شده نشان می دهد رژيم ايران در حال تخليه آنجا است. در نتيجه اين فکر پيش می آيد که آنجا در نهايت چيزی باقی نماند که بازرسان پيدا و آزمايش کنند.

روز پنجشنبه مقاومت ايران در يک کنفرانس مطبوعاتی در پاريس خبر داد رژيم ايران در حال انتقال يک مجموعه تحقيقات تسليحات اتمی از محلی متعلق به وزارت دفاع رژيم آخوندی به محلی دورتر است تا جامعه جهانی را اغفال کند.

کارشناس ارشد وزارت خارجه آمريکا همچنين در مورد تداوم تحريمهای اقتصادی عليه رژيم گفت: رئيس جمهور فقط می تواند به صورت محدود تحريمها را لغو کند، چون بيشتر آنها را کنگره وضع کرده است. رئيس جمهور اين اجازه را دارد که مصوبات کنگره را بر اساس روند خاصی لغو کند که البته فقط برای مدتی محدود قابل اجراست و در مدت زمانی بين 60 تا 90روز کنگره می تواند مجدداً تحريمها را اعمال کند.