تازه ترين فيلم منتشر شده از قتل عام مجاهدين در اشرف

تازه ترين فيلم منتشر شده از قتل عام مجاهدين در اشرف در روز 10شهريور، سندی است که شدت وحشيگری حيوانی مزدوران مالکی که دست به اين جنايت عليه بشريت زده اند را يك بار ديگر به ثبت می دهد.

http://video.fffi.se/#!album-386
قسمتی از اين فيلم موقعيت محل شهادت مجاهد قهرمان بيژن ميرزايی را نشان می دهد که به ورودی ميدان لاله شناخته می شود. در اين فيلم مشخص است که کيوسکی که بيژن در آن به شهادت رسيده است به فاصله کمی از محل استقرار نيروهای عراقی قرار دارد. آثار رگبار گلوله ها بر اين کيوسک به وضوح به چشم می خورند. از پيکر خونين بيژن آشکار است که او مورد اصابت اين رگبار قرار گرفته و مجروح شده است. مزدوران سپس به داخل کيوسک رفته و به پيشانی بيژن مجروح که پيکرش در آستانه در کيوسک بر زمين افتاده از فاصله نزديک تير خلاص زده و او را به شهادت رسانده اند. اين صحنه ها نشان می دهند که رگبار بستن به کيوسک، و تير خلاص زدن به مجاهد مجروح مستقر در آن زير چشم نيروهای مستقر در ورودی ميدان لاله و به فاصله چند متری از آنها صورت گرفته است.

در اين صحنه همچنين می بينيم که چگونه مجاهدين به همراه مأمور يونامی چند ساعت بعد از درگيری امکان مراجعه به اين کيوسک که در نزديکی نيروهای عراقی است را پيدا می کنند و اقدام به خارج کردن پيکر پاک بيژن می کنند.

صحنه های بعدی پيکر پاک شهيدان قهرمان مجاهد امير نظری و امير حسين افضل نيا را نشان می دهند. اين دو نفر در نزديکی جاده در برابر مسجد فاطمه زهرا به شهادت رسيده اند. در صحنه محل کشيده شدن پيکر اين دو شهيد ديده می شود. بر يکی از دستان امير قهرمان دستبند فلزی و بر دست ديگرش دست بند پلاستيکی قرار داد. در صحنه ها رسيدن مجاهدين بر سر پيکر اين شهيدان به همراه مأموری از سازمان ملل ديده می شود.

صحنه های ديگر اسناد تکان دهنده يی از جنايت عليه بشريت را به ثبت می رسانند. تصاوير باز هم بيشتری از کلينکی که مجاهدان مجروح به آن منتقل شده بودند و نيروهای مالکی به آن جا يورش برده و تمامی مجروحان را به شهادت رسانده اند! در اين قسمت از فيلم پپکر امدادگر حاضر در کلينيک مجاهد قهرمان سعيد نورسی ديده می شود که تا آخرين لحظه قبل از شهادتش در تلاش برای نجات جان همرزمانش بوده است. مزدوران او را در حالی به شهادت می رسانند که هنوز وسائل پانسمان مجروحان را از دست نينداخته است.