تجمع اعتراضی دانشجويان دانشگاه آزاد تبريز

دانشجويان دانشگاه آزاد تبريز در روز دوشنبه 23 اردیبهشت، در اعتراض  به تصمیم تغيير زمان امتحانات در رابطه با برگزاری نمایش انتخابات  يک تجمع اعتراضی برپا کردند. این دانشجویان با شعار «دانشجوی با غيرت، حمايت حمايت» ساير دانش جويان را دعوت به هم راهی با خود کردند.

اين تظاهرات با اعتراض  شروع شد و علاوه بر دانشجويان اساتيد دانشگاه نيز به تغيير زمان امتحانات معترض هستند و می گويند به دليل اين که امکان برگزاری کلاس ها در زمان تعيين شده نيست، دروس را حذف و از گرفتن امتحان خودداری می کنند.

رژيم آخوندی در وحشت از اعتراضات اجتماعی در زمان انتخابات قصد دارد دانشگاهها را قبل از شروع انتخابات تعطيل کند