تجمع گسترده کشاورزان در اصفهان‌؛ زاینده‌رود من کو؟

از ایران گزارش میرسد که هزاران نفر از مردم اصفهان با تجمع در بستر خشک زاینده‌رود و اعلام خطر فرونشست‌های متعدد، خواستار توزیع عادلانه حقابه شدند.

شعارهای مردم:‌

اصفهانی می‌میرد، ذلت نمی‌پذیرد!
توپ ، تانک ، فشفشه   زاینده رود باز بشه
 تا آب نیاد به رودخونه، ما برنمی‌گردیم به خونه!

اجتماع عظیم روز جمعه ۲۸ آبان، در همصدایی با کشاورزان و با استناد به مصوبات ۹ ماده‌ای شورایعالی آب، خواهان جریان دائمی آب در زایند‌ه‌رود و تالاب گاوخونی صورت گرفت.

اعتراض کشاورزان اصفهان علیه سوءمدیریت توزیع آب و ابراز نگرانی آنها از وضعیت معیشتی و خشکسالی، با حضور گسترده  مردم در بستر زاینده‌رود و اطراف پل خواجو همراه شد. مردم خطاب به مقامات شعار می‌دادند: «به اصفهان نفس بده، زاینده‌رود رو پس بده.»

تظاهرکنندگان در اعتراض به مدیریت ضعیف محیط زیست با شعارهایی نظیر «زاینده‌رود من کو»، «حق‌آبه را می‌گیریم، حتی اگر بمیریم»، «تا آب نیاد تو رودخونه، برنمی‌گردیم تو خونه»، «برابری، عدالت، این است خواست ملت»، «زاینده‌رود جاری حق مسلم ماست» و «زاینده‌رود را پس بدین، به اصفهان نفس بدین» خواهان بازگشایی زاینده رود شدند. گفته می‌شود زندگی بیش از ۳۰۰ هزار نفر از مردم و کشاورزان اصفهانی وابسته به آب زاینده رود است.