سند مهم – ترفند رژیم برای کشاندن مردم به پای صندوق های نمایش انتخاباتی

رژیم درمانده حاکم بر ایران به هر ترفندی دست میزند تا بخشی از مردم را در انتخابات نمایشی اش به پای صندوقهای رای قلابی بکشاند.

سند زیر نمونه ای از این ترفندهاست که از مدیر عاملهای شرکت های رفاهی در خواست میشود که  فعلا” آب و برق و گاز مردم را قطع نکنید تا مردم بروند رآی  بدهند .

لطفا در پخش این سند فریبکارانه فعال باشید، تا با اطلاع رسانی هر چه گسترده تر بتوانیم مردم را در جریان عوام فریبی های حکومتی بگذاریم تا مردم تکلیفشان را با نمایشِ قلابیِ انتخاباتِ رژیم بدانند.

photo_2016-02-09_08-57-45