تشدید فشارهای ضد انسانی علیه زندانیان سیاسی در بند

زندانيان سياسي زن در اوين تحت فشارهاي مختلف

زندانيان سياسي زن در زندان اوين كماكان تحت فشارهاي مختلف روحي و جسمي قرار دارند. اين زندانيان در بندي هم اكنون محبوس هستند كه سابقاً بنام بند متادون معروف بود. هيچگونه ارتباط تلفني بيش از يكسال است كه توسط اين زندانيان با خانواده هاي خودشان برقرار نميشود و از محروميت هاي مختلفي بلحاظ استقراري در داخل اين بند رنج ميبرند. يكي از اعضاي خانواده اين زندانيان ميگفت درد و مشكل اصلي اين زندانيان اينست كه بدون هيچ گناهي دراين زندان محبوس هستند و كسي نيز در اين رابطه پاسخگو نيست. مقامات قضاييه رژيم بعضاً با سياست دادن مرخصي هاي استعلاجي بشكلي قصد تخفيف فشار بر اين زندانيان دارند كه شرايط آنان انفجاري نگردد. يكي از نزديكان اين زندانيان ميگفت كه وضعيت آنان را به مرگ گرفته اند تا به تب راضي باشند و هيچكس نيز پاسخگوي اين شرايط نيست.

ضرب و شتم زانيار مرادي بعد از عمل جراحي

زنداني سياسي زانيار مرادي بعد از عمل جراحي و برگشت به زندان گوهردشت كرج مورد ضرب و شتم پاسداران قرار گرفت.روز شنبه 28 ارديبهشت، زانيار مرادي بعد از عمل جراحي، عليرغم توصيه پزشكان جهت حداقل مداواي پزشكي در بعد از جراحي در بيمارستان، به زندان برگشت داده شد. در بدو ورود، اين زنداني سياسي مورد فحاشي يكي از مقامات زندان بنام دفتري قرار گرفت و توسط دفتري و تعدادي ديگر از پاسداران مورد ضرب و شتم قرار گرفت، بطوريكه يكي از بخيه هاي جراحي وي پاره گرديد

مأموران اين زنداني را با همان وضعيت با داخل بند فرستاده اند. مجددا روز يكشنبه 29 ارديبهشت، وي را به قرنطينه زندان گوهردشت برگشت داده اند و تاكنون از وضعيت وي اطلاعي در دست نيست.زنداني سياسي كرد، زانيار مرادي بدليل ضرب و شتم و شكنجه هاي اعمال شده از طرف عناصر اطلاعاتي و ساير دست اندركاران دچار آسيب ديدگي هاي مختلف گرديد، از جمله ستون فقرات وي نيز ميبايستي مورد جراحي قرار گيرد.دست اندركاران جنايتكار وي را بدون هيچ درماني مجددا به زندان برگشت داده و حتي مورد ضرب و شتم قرار دادند