تصاویری از تهران، دهه 50 قبل از انقلاب 57

خوب است که هموطنان سلطنت طلب لطف کنند دست کم این عکسها را نیز در کنار آن عکسهای گل و بلبل “دوران طلایی شاهنشاه راحل” در دهه 50 را هم نشان دهند. اینها تصاویری واقعی از زندگی اکثریت مطلق مردم ایران در “دوران طلایی شاهنشاه راحل” است و آن عکسهای گل و بلبلی که شما هموطنان سلطنت طلب از دوران قبل از انقلاب به نمایش می گذارید، متعلق به اقلیتی گلچین شده از جامعه ی ایران می باشد.
اگر این تبعض ها، فاصله های عمیق طبقاتی و خفقان سیاسی نبود، مردم ایران به هیچوجه انقلاب نمی کردند و از چاله به چاه عمیق و جهنمی خمینی ضحاک نمی افتادند.

http://galleri.fffi.se/#283

http://galleri.fffi.se/#!album-283