تصاویری از مراسم پنجمین سالگرد شهدای کهریزک، در تهران

مراسم پنجمین سالگرد شهدای کهریزک در جریان قیام سراسری ۸۸بعدازظهر پنجشنبه در مسجد ولی عصر تهران واقع در خیابان خالد اسلامبولی برگزار شد. مأموران سرکوبگر نیروی انتظامی و مزدوران لباس شخصی در وحشت از تبدیل این مراسم به اعتراض ضد حکومتی به طور گسترده در اطراف و داخل مسجد مستقر شده بودند. در این مراسم مزدوران لباس شخصی از سخنرانی یکی از شاهدان کهریزک ممانعت به عمل آوردند و تعدادی از آنان را از مسجد بیرون کرده و تهدید به دستگیری کردند.