تصویب شصت ونهمین قطعنامه ملل متحد درکمیته سوم مجمع عمومی

رژیم ایران به دلیل نقض حقوق بشرو سرکوب مردم درقیام ایران محکوم شد.رژیم باید سرکوب قهرآمیزتظاهرکنندگان رامتوقف کند وهمچنین عاملان این سرکوب بایدمورد حسابرسی قراربگیرند.کلیه دستگیرشدگان باید آزاد شوند.

این قطعنامه توسط کانادوحمایت بیش از۴۰ کشورآمریکایی،اروپایی وآسیایی ارائه شده بود وبا ۷۹ رآی مثبت به تصویب رسید.

این قطعنامه نسبت به افزایش شدید وهشداردهنده مجازات اعدام توسط رژیم ایران برخلاف تعهدات بین‌المللی، از جمله اعدام بر مبنای اعترافات اجباری ابراز نگرانی جدی می‌کند و خواستار لغو مجازات اعدام است.