تظاهرات ایرانیان آزاده در استراسبورگ مقابل پارلمان اروپا برای لیست ‌گذاری سپاه پاسداران 

امروز با فراخوان هموطنان برای لیست‌ گذاری تروریستی سپاه پاسداران در لیست اتحادیه اروپا و کلیه کشورهای عضو خیابان های استراسبورگ شاهد شعارهای ایرانیان علیه رژیم های شاه و شیخ بوده است .ازجمله شعار”مرگ برستمگر چه شاه باشه چه رهبر” برروی بنری نوشته شده بود.

تظاهرات ایرانیان آزاده در استراسبورگ، با شعار مرگ بر خامنه‌ای لعنت بر خمینی -۲۶دی۱۴۰۱

تظاهرات ایرانیان آزاده در استراسبورگ، با شعار امسال سال خونه سیدعلی سرنگونه -۲۶دی۱۴۰۱