تظاهرات ضد حکومتی در اصفهان

جوانان اصفهان نيز امشب به خيابانها ريختند و خشم و نفرت خود از رژيم آخوندی را فرياد کردند. انبوه جمعيت در اصفهان شعار می دادند «نصر من الله و فتح قريب مرگ بر اين دولت مردم فريب». جوانان سرود يار دبستانی را سر دادند و رودرروی مزدوران و لباس شخصی های رژيم که قصد دخالت در اين حرکت را داشتند شعار دادند، بسيجی حيا کن مملکت را رها کن.
بر اساس اخرین گزارشها نیروهای سرکوب گر از گاراشک اور برای پراکنده کردن تظاهرات کنندگان استفاده میکند.
قبلا نیز گزارش شده بود که در تهران، کرج، همدان نیز تظاهرات مشابهی انجام شده که هنوز در پاره از قسمتهای این شهرها ادامه دارد.