تظاهرات هموطنان در مونیخ همزمان با کنفرانس امنیتی

تظاهرات امروز جمعه  ۱۶ فوریه باشرکت ایرانیان آزاده وهواداران مقاومت ایران درکنفرانس امنیتی مونیخ برگزارشد. 

پیام خانم مریم رجوی رئیس جمهوربرگزیده شورای ملی مقاومت 

خانم مریم رجوی پیامشان را با درود به هموطنان که علیه فاشیسم دینی حاکم برایران و برای دفاع از آزادی و عدالت در مقابل کنفرانس امنیتی مونیخ گردآمده‌بودند، آغازکردند.خانم مریم رجوی بار دیگرازسوی مردم و مقاومت ایران تاکید کردند که رژیم ضد‌بشری آخوندی مردم ایران را نمایندگی نمی‌کند و باید سرنگون شود. 

”این همان حقیقتی است که ۴۰۰۰‌پارلمانتر از ۴۱کشور جهان و ۱۲۵رهبر از سراسر جهان بر آن تاکید کرده‌اند که مردم ایران مخالفت خود را با هر نوع دیکتاتوری مذهبی و سلطنتی ابراز کرده و خواستار یک جمهوری دموکراتیک مبتنی بر جدایی دین و دولت هستند.”

خانم مریم رجوی یک‌بار دیگرجامعه جهانی وعموم کشورها را به یک سیاست قاطع علیه رژیم آخوندی که سرمارجنگ‌طلبی وتروریسم درجهان امروزاست ،فرا‌خواندند وبراقدامات زیرتاکید کردند:

-نام‌گذاری تروریستی سپاه پاسداران اهرم اصلی سرکوب مردم ایران و صدور جنگ‌افروزی و تروریسم 

-به‌کار گرفتن مکانیزم ماشه در قطعنامه ۲۲۳۱ و فعال کردن مجدد قطعنامه‌های شورای امنیت ملل‌متحد درارتباط با پروژه‌های اتمی رژیم

-قرار دادن رژیم آخوندها به‌عنوان تهدید اصلی صلح وآرامش درجهان کنونی تحت فصل هفتم منشور ملل‌متحد

-به‌رسمیت شناختن مبارزه مردم ایران و جوانان و کانون‌های شورشی

 تظاهرات کنندگان در شعارهایشان تأکید داشتند که رژیم ایران منشاء اصلی جنگ و بحران در خاورمیانه است و خواستار یک سیاست قاطع در مقابل آن بودند.

رئیس کنفرانس امنیتی مونیخ گفت:” مقامات رژیم ایران و روسیه امسال به این رویداد سالانه دعوت نشده‌اند، چون به نظر نمی‌رسد برای ”گفتگویی معنادار” آماده باشند.”

 آنتونی گوترز دبیر کل سازمان ملل هشدارداد که جهان در حال ورود به دوران هرج و مرج است.