تعطیلی شرکت رادیو تلویزیون شهاب و نگرانی کارگران از بابت اخراج از کار

شرکت تولیدی رادیو تلویزیون شهاب یکی ازشناخته شده ترین شرکت های تولیدی دستگاه های صوت و تصویر بوده که اکنون به بهانه جابجاشدن موقعیت کارخانه، بطور کامل تعطیل شده است. در این کارخانه بیش از ۷۰۰ کارگر دو شیفت کاری ۲۴ ساعته تولید کننده انواع محصول صوتی و تصویری اشتغال داشتند.

اکنون تنها ۴۵ کارگر تنها دریک شیفت کاری در حال حفظ و نگهداری دستگاههای این کارخانه به صورت نیمه وقت به کار اشتغال دارند و بعضاً از۱۲ ظهر به بعد تعطیل شده و کاری انجام نمیدهند و نگران از دست دادن شغل و اخراج از کار هستند .