تعيين تكليف نمايش انتخابات با انقباض كامل و اجتناب ناپذير رژيم ولايت فقيه

مریم رجویدر درون اين رژيم هيچ راه حلي نيست و بار ديگر حقانيت و ضرورت سرنگوني و تحريم ثابت شد

خانم مريم رجوي، رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران، حذف رفسنجاني از انتخابات رياست جمهوري رژيم ولايت فقيه را كه به دستور خامنه اي صورت گرفت، بزرگترين جراحي و شقه آشكار در رأس رژيم توصيف كرد كه از يكسو پايه قدرت آن را شكننده تر مي‌كند

و از سوي ديگر تنش و تشتت دروني آن را به نحو بيسابقه يي تشديد و روند تجزيه و سرنگوني رژيم را شتاب مي بخشد. اين يك خود زني اجتناب ناپذير و انتحار سياسي از سوي خامنه اي است كه انقباض كامل رژيم ولايت فقيه را در پايان راه نشان مي‌دهد.

در درون اين رژيم هيچ راه حلي وجود ندارد. حقانيت و ضرورت سرنگوني و تحريم اين رژيم و انتخابات آن كه خط مشي ديرين مقاومت ايران بوده است، بار ديگر به روشن ترين صورت به اثبات مي‌رسد.

علاوه بر اين، حذف رفسنجاني و مشايي كانديداي مطلوب احمدي نژاد، تجزيه و شكاف و رويارويي در ميان باندهاي مختلف رژيم را به نحو غير قابل ترميم به بدنه و اعماق گسترش مي‌دهد.

همچنين حذف رفسنجاني، كه عامل تعيين كننده در رسيدن خامنه اي به منصب ولي فقيه بود، يك فضيحت بزرگ در درون رژيم آخوندي است و آن را حتي در دروني ترين لايه هايش بي اعتبار و نامشروع مي‌كند. رفسنجاني به عنوان رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام آخوندها منصوب شخص خامنه اي است و به عنوان عضو خبرگان رهبري رژيم در تعيين ولي فقيه و صلاحيتهاي آن در چارچوب رژيم آخوندي نقش دارد.

خامنه اي كه تلاشها و تهديدهايش براي جلوگيري از كانديداتوري رفسنجاني و مشايي به جايي نرسيد، ناگزير براي حذف آنها به اين فضيحت تن داد. او بيهوده تلاش مي‌كند با حذف و تصفيه و انقباض، از سرنگوني محتوم بگريزد اما دوران دستاوردهاي بادآورده ناشي از جنگ كويت و جنگ افغانستان و جنگ عراق سپري شده و در ادامه روند انقباض، روند سرنگوني رژيم تسريع مي شود.

خانم رجوي بار ديگر عموم مردم ايران را به تحريم يكپارچه انتخابات قلابي فرا خواند و خاطرنشان كرد: «بعد از اين جراحي و تصفية بزرگ، هرگونه معامله و مماشات با اين رژيم، صرفاً در خدمت سركوب و كشتار مردم ايران، دستيابي به تسليحات اتمي و صدور بنيادگرايي و تروريسم و به آتش كشيدن منطقه توسط آخوندهاي مرتجع و بنيادگراست.

رئيس جمهور برگزيده مقاومت، مردم و به ويژه زنان و جوانان ايران را به اعتراضهاي همه جانبه عليه شعبده انتخابات آخوندها كه سرقت و غصب آشكار حاكميت مردم ايران است، فرا خواند.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
31 ارديبهشت 1392 (21 مي 2013)